Примерное время чтения: 2 минуты
12

Инвестиционнэ проектышхохэр зэрагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх

Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу, Адыгеим ия 100-рэ илъэс игъэмэфэкIынкIэ зэхэщэкIо комитетым итхьаматэу Дмитрий Чернышенкэмрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэIукIэгъу Москва щызэдыряIагъ.

Къушъхьэ зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэрэ» индустриальнэ паркымрэ ягъэпсынкIэ инвестиционнэ проектышхохэр зэрагъэцакIэрэм зэIукIэгъум щытегущыIагъэх. Джащ фэдэу республикэм июбилей зызэрэфигъэхьазырырэми игугъу ашIыгъ. Урысыем и Президент ышIыгъэ унашъом тетэу 2022-рэ илъэсым ар хагъэунэфыкIыщт.

«Адыгеир сыгукIэ къыспэблэгъэ, сикIэлэцIыкIугъо зыщыкIогъэ чIыпI. Ащ къушъхьэ лъагэхэр, тIокIэ, псыкъефэх дахэхэр иIэх. ЗекIоным республикэм зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ юбилеим ишIуагъэ къызэрэкIощтым сицыхьэ телъ. ГъэрекIо Адыгеим хьакIэу къэкIуагъэр шъолъырым исхэм анахьи нахьыб. Республикэм нэбгырэ мин 460-рэ щэпсэу. Лъэпкъ проектэу «Туризмэмрэ хьакIэхэм дахэу апэгъокIыгъэнымрэ» зыфиIорэмкIэ гухэлъ шъхьаIэу яIэр фэдитIукIэ нахьыбэу зекIохэр къегъэблэгъэгъэнхэр ары. Юбилеим зызщыфигъэхьазырырэ лъэхъаным республикэм амалышхохэр зэриIэр къыгурыIон фае, — къыIуагъ Дмитрий Чернышенкэм. — Мы лъэхъаным Адыгеим зекIохэр бэу къэкIощтых. Джащ пае пIалъэу агъэнэфагъэм IофшIэнхэр аухынхэм мэхьанэшхо иI. Лъэпкъ проектхэм анэмыкIэу Правительствэр нэмыкI амалхэми яусагъ. Ахэр тэрэзэу зигъэфедэкIэ, республикэм нахь икъоу мэфэкIым зыфигъэхьазырын, Адыгеим исхэмрэ ихьакIэхэмрэ атегъэпсыхьэгъэ инфраструктурэ дэгъу ыгъэпсын ылъэкIыщт».

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ тхьауегъэпсэу риIуагъ республикэм ренэу ынаIэ къызэрэтыригъэтырэм ыкIи стратегическэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъурэм афэшI.

«Урысыем и Правительствэ тэ тыфэраз республикэм ренэу IэпыIэгъу къызэрэритырэм фэшI. Адыгеим ия 100-рэ илъэс ехъулIэу едгъэжьэгъэ проектхэр къызэтедгъэуцохэрэп. АхэмкIэ Iофхэр дэгъоу кIэкIых, министерствэхэм, ведомствэхэм, чIыпIэхэм япащэхэр ахэм къахагъэлажьэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгеим индустриальнэ парк зэрэщагъэпсыщтым Дмитрий Чернышенкэмрэ КъумпIыл Муратрэ тегущыIагъэх.

«Научнэ-технологическэ хэхъоныгъэ языгъэшIыщт къэралыгъо программэр зыфытегъэпсыхьагъэр Урысыем ишъолъырхэм япроектхэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары. Индустриальнэ паркыр республикэм щагъэпс зыхъукIэ ар къызэрэзыфагъэфедэщт шIыкIэм егупшысэгъэн фае», — къыIуагъ Дмитрий Чернышенкэм.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, индустриальнэ паркым IофшIэпIэ чIыпэ мини 2-м ехъу щызэхащэнэу рахъухьэ. Ащ Iоф щызышIэщт специалистхэр апэрэ чэзыоу республикэм иапшъэрэ еджапIэхэм щарагъэджэщтых.

Урысые Федерацием и Правительствэ яIэпыIэгъоу гъэсэныгъэмкIэ инфраструктурэ дэгъу республикэм щагъэпсыгъ. Ахэр «Точки роста» зыфиIорэ гупчэхэр, технопаркэу «Кванториумыр», кIэлэцIыкIу сэнаущхэр къыхэзыгъэщырэ шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгеир» ары. Джащ фэдэу гупчэу «Сириус», обществэу «ШIэныгъ» зыфиIохэрэм, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу адыряI.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум къызэрэщиIуагъэмкIэ, Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиным социальнэ инфраструктурэм изегъэушъомбгъункIэ пшъэрылъэу къышIыгъэхэр республикэм щагъэцакIэх. Мыгъэ Адыгеим гурыт еджэпIи 9 щагъэцэкIэжьыщт. ИлъэсыкIэ еджэгъум иублэгъу ехъулIэу IофшIэнхэр аухыщт.

Дмитрий Чернышенкэм жъоныгъуакIэм иятIонэрэ кIэлъэныкъо Адыгеим къызэрэкIощтыр, юбилеим ихэгъэунэфыкIын зызэрэфагъэхьазырырэм, зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэм» игъэпсынкIэ Iофхэр зэрэкIорэм нэIуасэ зызэрафишIыщтыр къыIуагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах