Примерное время чтения: 2 минуты
36

IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх

Майкоп, 28 марта - АиФ-Адыгея.

Мыекъуапэ ипарк зэтегъэпсыхьэгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм защатегущыIэгъэхэ зэIукIэу щыIагъэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м псэолъэшIынымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, къалэм иархитектор шъхьаIэу Шумэфэ Сулиет, «Стройзаказчикым» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Хьаджымэ Аслъан, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвардым» ипащэу ДзэлI Аскэр, проект ыкIи подряднэ организациехэм ялIыкIохэр.

Нэпкъым игъэпытэнкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэ шъолъырым игъэпсынкIэ Iофэу ашIагъэм икIэуххэр Адыгеим и ЛIышъхьэ зэригъэлъэгъугъэх. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ипрограммэ тегъэпсыхьагъэу, федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу хэлъэу а IофшIэнхэр агъэцэкIагъэх. Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ километри 2,5-м ехъоу агъэпытагъ, цIыфхэр зыщытезекIухьэщтхэ ыкIи джэгукIэ зэфэшъхьафхэм апае чIыпIэхэр ашIыгъэх, псыхъом ылъэныкъокIэ къызэрехыщтхэ чIыпIэри зэтырагъэпсыхьагъ, къэгъагъэхэр агъэтIысхьагъэх. ТетIысхьапIэхэр, къэзыгъэнэфыщтхэр, къалэм итамыгъэу щыт мыIэрысэу гъучIым хэшIыкIыгъэр, архитектурнэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр ыкIи нэмыкIхэр нэпкъым дэжь щагъэуцугъэх.

IофшIэн шъхьаIэхэр ыкIэм фэкIуагъэх. Къэлэдэсхэмрэ хьакIэхэмрэ зызщагъэпсэфырэ чIыпIэ шъхьаIэу ар хъугъэ. Ау ащ дакIоу къэIогъэн фае: Адыгеим и ЛIышъхьэ паркым изэтегъэпсыхьан зэрэкIорэр зеуплъэкIу лъэхъаным къыхигъэщыгъ щыкIагъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ Iофтхьэбзэ заулэ джыри зэшIуахын фаеу зэрэхъущтыр. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, зызщагъэпсэфыщт шъолъырыкIэхэм яшIынкIэ ыкIи ахэм язэтегъэпсыхьанкIэ рахъухьагъэхэм атетэу, зэдиштэхэу IофшIэнхэр гъэцэкIэгъэнхэ фае.

«Джырэ уахътэм диштэрэ ыкIи гуIэтыпIэу щыт къалэу Мыекъуапэ хъуным пае бэ зэшIотхырэр. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ хэпшIыкIэу зызэблехъу. Къэлэ паркым игъэкIэжьынкIэ Iофтхьэбзэшхохэми якIэуххэр нэрылъэгъух. Мы охътэ благъэхэм щыкIэгъэ мыинхэу къыхэдгъэщыгъэхэри зэрэдэдгъэзыжьыщтхэм тыдэлэжьэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ дакIоу зызщагъэпскIырэ чIыпIэр гъэкIэжьыгъэн, дэкIояпIэхэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэн, тетIысхьапIэхэр нахьыбэ шIыгъэн, хъэренхэм адэжь чIыгур тэрэзэу гъэпкIэгъэн, къэгъагъэхэр нахьыбэу гъэтIысхьэгъэнхэ зэрэфаер къыIуагъ.

Къэлэ бассейнэми изэтегъэпсыхьан иIофыгъо къаIэтыгъ, псэолъэшIынымкIэ республикэм и Министерствэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мылъкоу ащ пэIухьащтым иIофыгъо джырэкIэ тегущыIэх. Федеральнэ бюджетым мылъку къыхигъэкIыным пае лъэIу тхылъыр агъэхьазырыгъах.

Ащ нэужым Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэ стадионым къыпэIулъ чIыпIэр къыплъыхьагъ, ащ скейт-паркыкIэм ишIын щэкIо. Гъэмафэм ехъулIэу IофшIэнхэр аухын мурад яI. Щынэгъончъэным иIофыгъохэр ары анахьэу анаIэ зытетыр, видеокамерэхэр гъэуцугъэнхэм яшъыпкъэу ыуж ихьагъэх.

«ТиIофшIэнкIэ зэкIэми мэхьэнэ гъэнэфагъэ яI. Зы лъэныкъомкIэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ ущыпсэуныр нахь Iэрыфэгъу, нахь гуIэтыпIэ зэрэхъущтым тынаIэ тетэгъэты, ащ дакIоу республикэм зекIоу къихьэхэрэми япчъагъэ зэрэхэдгъэхъощтым иIофыгъохэр къыдэтэлъытэх. Арышъ, зэкIэ лъэныкъохэм икъоу тягупшысэн фае. Щынэгъончъэным дакIоу, гуIэтыпIэу, зэдиштэу зэкIэ зэрэхъущтым тынаIэ тетымыгъэт хъущтэп. Къэлэ паркыр загъэкIэжькIэ, джырэ уахътэм диштэрэ, цIыфхэм зызщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэ щыIэ хъущт», - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах