23

IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ

Майкоп, 15 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат чэтхъуным фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектыр станицэу Ханскэм зэрэщагъэцакIэрэм тыгъуасэ зыщигъэгъозагъ.

2019-рэ илъэсым мы псэупIэм дэт чэтэхъо фабрикэм иIофшIэн ригъэжьэжьыгъ. Агропромышленнэ комплексым IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ федеральнэ ыкIи шъолъыр программэхэм яшIуагъэкIэ ООО-у «Ханскэ чэтэхъо фабрикэм» идирекцие «Кубань Кредитым» сомэ миллион 60 хъурэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэ къыIихыгъ.

Предприятием ипащэу Быржь Хьаджымусэ мы уахътэм Iофэу ашIагъэр республикэм ипащэ къыфиIотагъ. Кредит ахъщэу къаIэкIэхьагъэр корпуси 7-м ягъэкIэжьын, гъэучъыIэлъи 5-мэ язэтегъэпсыхьан, Iусхэм ящэфын, нэмыкIхэм апэIуагъэхьагъ. IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ щыIэ хъугъэ инфраструктурэр республикэм ипащэ рагъэлъэгъугъ. Къызэ-раIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым чэтыл тонн 450-рэ къыдагъэкIыгъ. Гухэлъэу щыIэмкIэ чэт-бройлер шъхьэ пчъагъэу аIыгъыр непэ миллион мэхъумэ, ар миллиони 2,5-м нагъэсынэу ары. Ащ пае фабрикэм сомэ миллион 25-рэ джыри къызIэкIигъэхьащт, а ахъщэмкIэ чIыпIэ мини 160-рэ къызэлъызыубытырэ корпуси 7 агъэцэкIэжьыщт.

Мыщ фэдэ проектышхохэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм анаIэ зэрэтетыр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«ШъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ мыщ фэдэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм тыпылъ, ащ хэщагъэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу агъотынымкIэ тишIуагъэ ятэгъэкIы. Мы предприятием хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалышIухэр IэкIэлъых, ар ыгъэфедэным тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах