Примерное время чтения: 2 минуты
10

Къэлэ паркыр зэрэзэтырагъэпсыхьэрэр ыуплъэкIугъ

Майкоп, 7 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ икъэлэ зыгъэпсэфыпIэ парк зэрэзэтырагъэпсыхьэрэм тыгъуасэ нэIуасэ зыфишIыгъ.

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэм къыдыхэлъытагъэу псыхъо нэпкъым игъэпытэнрэ, къэлэ паркым дэжь зыгъэпсэфыпIэ щыгъэпсыгъэнымрэ ателъытэгъэ проектыр агъэцакIэ. Адыгеим ия 100-рэ илъэс зыщыхагъэунэфыкIыщтым ехъулIэу IофшIэнхэр аухынэу рахъухьэ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, министрэм игуадзэхэу Лафышъэ Рэмэзанрэ Лев Каракянрэ, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, «Стройзаказчикым» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Хьаджымэ Аслъан, ООО-у «Форвард» ипащэу ДзэлI Аскэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ проектым игъэцэкIэнкIэ тапэкIэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъагъ. А пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэр тыгъуасэ КъумпIыл Мурат ыуплъэкIугъ. ПредложениякIэу къахьыгъэхэр къыдалъытэзэ, проектым джыри Iоф дашIэжьыщт, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьащтых. ОстыгъакIэхэр агъэуцунхэу, аллеехэмрэ клумбэхэмрэ нахь зэтырагъэпсыхьанхэу рахъухьэ.

Ахэм анэмыкIэу кушъхьэфачъэкIэ къызыщачъыхьан алъэкIыщт чIыпIэхэр, скалодромыр паркым къыдэтэджэщтых, тетIысхьапIэхэр дагъэуцощтых. КIэлэцIыкIу джэгупIэм игъэпсынкIэ экологическэу къабзэу щыт псэолъапхъэхэр къызфагъэфедэщтых, зыгъэпскIыпIэ чIыпIэр зэрэщытэу агъэкIэжьыщт.

«Стройзаказчикым» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Хьаджымэ Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, графикым диштэу IофшIэнхэр агъэцакIэх. Километри 2,56-рэ къызэлъызыубытырэ нэпкъхэм ягъэпытэнкIэ Iофтхьабзэхэр зэрахьащтых. Бжыхьэм IофшIэнхэр аухыщтых. Псыхъоу Шъхьэгуащэ паекIэ ирычъапIэкIэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр зэшIуахыгъахэх. Джабгъу нэпкъымкIэ бетон IофшIэнхэр аухыгъахэх, сэмэгу нэпкъми щаухых. Охътэ благъэм чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафи 100-м ехъу: бзыфхэр, акациехэр, зэрджаехэр, магнолиехэр, ланчъэхэр ыкIи нэмыкIхэр паркым щагъэтIысхьанхэу рахъухьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановым пшъэрылъ фишIыгъ къэгъагъэхэмрэ куандэхэмрэ зэрагъэтIысхьэрэм ынаIэ тыригъэтынэу. ЛъэсрыкIо лъагъохэм язэтегъэпсыхьанкIэ, псыхъом исэмэгу нэпкъ игъэнэфынкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх.

Проектым сомэ миллион 405-рэ пэIухьанэу къырадзэ, а мылъкум ипроцент 50-р къызфагъэфедагъэх. Остыгъэхэм ягъэуцун, къэгъагъэхэмрэ куандэхэмрэ ягъэтIысхьан, щынэгъончъагъэ щыIэным апае къалэм джыри мылъку IэпыIэгъу къыфыхагъэкIыщт.

Псыхъо нэпкъыр загъэпытэрэ, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIакIэр загъэпсырэ нэуж паркым изэтегъэпсыхьанкIэ ятIонэрэ чэзыур зэрэрагъэжьэщтым зэIукIэгъум шъхьафэу щытегущыIагъэх. Бассейнэмрэ паркым игупчэ аллее къыщежьэу бассейнэм екIолIэщт дэкIояпIэмрэ язэтегъэпсыхьани ащ къыдыхэлъытагъэх. ЗипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэм апае лифт агъэуцунэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

Паркым игъэкIэжьынкIэ тегъэпсыхьэгъэ IофшIэнхэр зэкIэ зэдиштэнхэ зэрэфаем республикэм ипащэ анаIэ тыраригъэдзагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ыкIэм нэсэу проектхэр зэкIэ агъэцэкIэнхэ фае.

«Мыекъуапэ илъэгъупхъэ чIыпIэ шъхьаIэхэм къэлэ паркыр зэу ащыщ. Мыекъуапэ дэсхэми, республикэм къэкIорэ хьакIэхэми анахь якIэсэ зыгъэпсэфыпIэу ар хъун фае. Ащ изэтегъэпсыхьанкIэ лъэныкъо пстэури къыдалъытэн зэрэфаем нэмыкIэу, теплъэ дахи иIэн, щынэгъончъэу щытын фае. Илъэсыбэмэ ателъытагъэх тэ псэуалъэу дгъэпсыхэрэр. Джащ пае IофшIэнхэр дэгъоу зэхащэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах