Примерное время чтения: 1 минута
17

КIэлэцIыкIу IыгъыпIитIу джыри ашIы

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районымкIэ къутырэу Краснэ Улькэмрэ Шэуджэн районымкIэ къутырэу Тихоновымрэ ащаублэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитIумэ яшIын зэрэкIорэр ыуплъэкIугъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципальнэ пащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ ахъщэм игъэфедэнрэ IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм идэгъугъэрэ анаIэ атырагъэтынэу. Джащ фэдэу псэуалъэхэм яшIын ипIалъэм аухынэу афигъэпытагъ.

ГущыIэм пае, къутырэу Краснэ Улькэм кIэлэцIыкIуи 150-рэ зычIэфэщт IыгъыпIэу щашIырэр тыгъэгъазэм аухынэу рахъухьагъ. ДжырэкIэ дэпкъхэм япхыгъэ IофшIэнхэр агъэцакIэх. Программэу «Къуаджэхэм яхэхъоныгъ» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу ар ашIы. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм сомэ миллион 212-рэ фэдиз пэIухьащт. Къутырэу Краснэ Улькэм щашIырэм амал къытыщт кIэлэцIыкIухэу джыри еджапIэм мыкIохэрэм илъэсыбэрэ IыгъыпIэм чIыпIэ зэрэщамыгъотыщтыгъэм иIофыгъо зэшIохыгъэ хъунымкIэ.

Шэуджэн районымкIэ къутырэу Тихоновми мы лъэхъэнэ благъэхэм а Iофыгъо дэдэр щызэшIохыгъэ хъущт. Лъэпкъ проектэу «Демографием» тегъэпсыхьагъэу кIэлэцIыкIуи 120-рэ зычIэфэщт IыгъыпIэм ишIын мы илъэсым щырагъэжьагъ. ПсэолъэшIхэм тIоу зэтетыщт унэм ыпкъ агъэпсыгъах, джы инженер коммуникациехэм ауж ихьагъэх. Зэхэубытагъэу сомэ миллиони 172-рэ пстэумкIи псэуалъэм тефэщтыр, Iэмэ-псымэхэм апае шъхьафэу сомэ миллион 11 къыхагъэкIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ унашъхьэм епхыгъэ IофшIэнхэр псынкIэу аухынхэу ыкIи графикым диштэу Iофхэр кIонхэу пшъэрылъ афишIыгъ. Илъэсэу къихьащтым игъатхэ къутырым щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ащ къыпэблэгъэ псэупIэхэм ясабыйхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ащэнхэм иамал яIэщт.

«ЗэкIэ псэуалъэу лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ къыдалъытэхэрэр ипIалъэм ухыгъэнхэ ыкIи шапхъэу щыIэхэм адиштэнхэ фае. Къуаджэхэм щыIэкIэ Iэрыфэгъу цIыфхэм щагъотыным, социальнэ фэIо-фашIэхэр зэрищыкIагъэм диштэу щытынхэм ар афэIорышIэщт. Арышъ, псэолъапхъэхэр нахь лъапIэ мэхъухэми, IофшIэнэу итхъухьагъэхэр дгъэцэкIэщтых. Ащ пае ахъщэ тедзэ къыхэдгъэкIыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах