Примерное время чтения: 2 минуты
21

КъумпIыл Мурат мэфэкI къэгъэлъэгъоным хэлэжьагъ

Майкоп, 28 июля - АиФ-Адыгея.

«Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр: субъектхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси 100 хъугъэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ.

Мыщ живописым, графикэм, джащ фэдэу декоративнэ-прикладной искусствэм япхыгъэ IофшIэгъишъэм ехъу къыщыгъэлъэгъуагъ. Ахэм яавторых Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащызэлъашIэрэ сурэтышIэ 70-рэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ къэгъэлъэгъоным щыIагъэх ыкIи экспонатхэм нэIуасэ зафашIыгъ. Экспозицием къытегущыIагъ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ музеим икъутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт.

Къэгъэлъэгъоным иавторхэр искусствэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм алъэIэсых, Темыр Кавказым зыми фэмыдэ ичIыопс дахэ цIыфхэр нэIуасэ фашIых, лъэпкъ культурэр къыраIотыкIы, мы чIыгум щыпсэухэрэм къатегущыIэх.

Къэгъэлъэгъоныр шышъхьэIум и 15-м нэс кIощт. Проектыр зыгъэхьазырыгъэхэр шъолъырым культурэмкIэ и Министерствэрэ организациеу «Урысыем исурэтышIхэм я Союз» зыфиIорэм икъутамэхэмрэ. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зяIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэ федеральнэ планым Iофтхьабзэр къыдыхэлъытагъ.

КъумпIыл Мурат гущыIэр зештэм мэфэкIэу хагъэунэфыкIырэмкIэ пстэуми къафэгушIуагъ ыкIи Iоныгъо мазэм Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Москва зэрэщыкIощтхэр къыIуагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу зэкъош республикэхэу Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятворческэ купхэм зэгъусэхэу концерт къатыщт.

«Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэурэ цIыфхэр лIэшIэгъу пчъагъэхэм къапкъырыкIырэ тарихъымкIэ зэпэблагъэх. Мыщ фэдэ творческэ проектхэм ар къаушыхьаты. Фэдэ Iофтхьабзэхэм уагъэгъуазэ, цIыфхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм фэIорышIэх», - къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и Указ диштэу мэфэкIым изыфэгъэхьазырын ыкIи ихэгъэунэфыкIын макIо. Юбилейнэ илъэсым УФ-м и Правительствэ иIэпыIэгъукIэ мэхьанэшхо зиIэ псэолъи 160-рэ шъолъырым щашIы ыкIи щагъэцэкIэжьы. Ахэм ахэхьэх еджапIэхэр, медицинэ гупчэхэр, поликлиникэхэр, ФАП-хэр, гъогухэр, нэмыкIхэри. Инфраструктурэм ылъэныкъокIэ культурэм иучреждение пэрытхэм япсэуалъэхэр агъэкIэжьых: АР-м исурэтышI галерее, искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умар ыцIэ зыхьырэр, Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэр. Муниципалитетхэм Iофтхьэбзэ ыкIи проект зэфэшъхьафхэр ащагъэцакIэх.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ тыгъоспчыхьэ концерт щыкIуагъ, джащ фэдэу адыгэ джэгу ыкIи флешмоб щызэхащагъ. Адыгеим июбилей ахэр фэгъэхьыгъэх. Флешмобым къыдыхэлъытагъэу нэбгыришъэмэ цифрэу 100 къашIыщт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах