43

КъумпIыл Мурат Щытхъум иорден къыратыгъ

пресс-служба главы Адыгеи
Майкоп, 16 ноября - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Президент и Администрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Кириенкэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Щытхъум иорден тыгъуасэ Кремлым къыщыритыжьыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Указэу «Урысые Федерацием икъэралыгъо тынхэр афэгъэшъошэгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм 2021-рэ илъэсым бэдзэо­гъум и 2-м зэрэкIэтхэжьыгъэр. Адыгэ Респуб­ликэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ иIахьышхо зэрэхшIыхьэрэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ а къэралыгъо тыныр къыфагъэшъошагъ.

Адыгеимрэ Урысыемрэ хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Iофэу ышIэрэм осэшхо къызэрэфашIыгъэм фэшI КъумпIыл Мурат хэгъэгум ипащэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ариIуагъ. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, респуб­ликэм исхэм щыIэныгъэм илъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэм, мамырныгъэмрэ зэгурыIоны­гъэмрэ ягъэпытэн яIахь зэрахашIыхьэрэм мы тыныр къа­кIэкIуагъ.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным, Урысые Федерацием и Правительствэ, ФедерациемкIэ Советым, Къэралыгъо Ду­мэм яIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ рес­пуб­ликэм социальнэ-экономикэ хэхъо­ныгъэ егъэшIыгъэ­нымкIэ мы аужырэ уахътэм гъэхъагъэ горэхэр тшIынхэ тлъэкIыгъ, пандемием ыпкъ къикIырэ чIыпIэ къинхэр зэпытчынхэу зыдгъэ­сагъ. Хэгъэ­гум и Президент цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъе­гъэIэ­тыгъэ­ным­кIэ пшъэ­рылъ шъхьа­Iэу къыгъэ­нэ­фагъэм изэшIо­хын ти­шъыпкъэу тыдэ­лажьэ. Федеральнэ гупчэм ащкIэ ищыкIэгъэ амалхэр тфызэхищагъэх. Ахэр лъэпкъ проектхэр, къэралыгъо программэхэр, Адыгэ Рес­публикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе про-грам­мэр ары. Респуб­ликэм пшъэ­- ры­лъэу иIэр къэ­кIуапIэхэр зэкIэ зэхи­угъо­енышъ, хэкIыпIакIэхэм алъы­хъу­нэу, мурадэу иIэхэм афэкIонэу ары», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэбзэ къу­лы­къухэм джыри тапэкIэ анаIэ нахь зытырагъэтыщтыр социальнэ инфраструктурэм зегъэу­шъомбгъугъэныр, экономикэм зыкъегъэ­Iэтыгъэныр, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэр, инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьаныр, къалэ, къуаджэ пэпчъ щыIэкIэ амалэу ащыряIэр нахьышIу шIыгъэныр ары.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах