Примерное время чтения: 2 минуты
61

Лъэпкъ культурэмкIэ мэхьанэшхо иI

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат композиторэу Артем Пысь ригъэблэгъагъ.

Проектэу «Антология адыгской симфонической музыки 1922 — 2022 годов» зыфиIорэм иапэрэ кIэуххэр ащ къырихьылIагъэх.

Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс тегъэпсыхьагъэу а проектыр щыт. Илъэси 5-кIэ узэкIэIэбэжьмэ проектым Iоф дашIэу рагъэжьагъ ыкIи республикэм и ЛIышъхьэ ащ дыригъэштэгъагъ. Адыгэ лъэпкъ фольклорыр ылъапсэу щыт, макIэу узIукIэжьырэ произведениехэм якъэгъотынрэ язэхэфынрэ ащ къыхеубытэх. Мы гухэлъыр гъэцэкIагъэ хъуным пае Артем Пысь оперэмрэ балетымрэкIэ театрэу Пермь дэтым ипащэу Анзэрэкъо Долэт игъусэу илъэсищрэ Москва, Санкт-Петербург, Мыекъуапэ ятхылъеджапIэхэм ыкIи яунэе хъарзынэщхэм Iоф ащашIагъ. Ащ ишIуагъэкIэ мэкъэмэ зэфэшъхьафхэм янотэхэр къагъотыжьынхэ ыкIи зыпкъ рагъэуцожьынхэ алъэкIыгъ.

Культурэм IэпыIэгъу фэхъурэ Президент фондым ишIуагъэкIэ зигугъу къэтшIырэ «Антологием» иапэрэ Iахь тетхагъэ хъугъэ. Ар дискитIоу зэхэт. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс тегъэпсыхьагъэу ахэр къыдагъэкIыгъэх. Композиторым апэрэ компакт-дискхэу къыдагъэкIыгъэхэм ащыщ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ шIухьафтынэу къыритыгъ.

Артем Пысь къызэриIотагъэмкIэ, Н. А. Римский-Корсаковым ыцIэкIэ щыт консерваториеу Санкт-Петербург дэтым исимфоническэ оркестрэ дэлажьэхэзэ, профессиональнэ академическэ музыкэм тегъэпсыхьагъэу бэ тыратхэн алъэкIыгъэр. Сыхьатрэ ныкъорэм къыкIоцI узэдэIун плъэкIыщт компакт-дискым произведение 20 фэдиз тет, ахэм янахьыбэр тапэкIэ зыпарэкIи къырагъэIуагъэп. 1922-рэ илъэсым къыщыублагъэу 1968-рэ илъэсым нэс ахэм къызэлъаубыты.

«Мы IофшIэныр едгъэжьэн зэхъум фондхэм тетхэгъэ мэкъамэу ачIэлъхэр дгъэфедагъэх, джащ фэдэу зэкIэлъыкIокIэ гъэнэфагъэ иIэу композиторхэм алъэкъуацIэхэр ттхыгъэх. Адыгэ музыкальнэ культурэм апэу зыфэзыгъэзагъэхэр, орэд-къэшъо мэкъамэхэм атетэу, фольклорыр ылъапсэу усэхэр зэхэзылъхьан зылъэкIыщтыгъэхэр арых зызфэдгъэзагъэхэр», — къыIуагъ Артем Пысь.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ республикэм иакадемическэ музыкальнэ кIэн епхыгъэ ушэтынэу ашIыгъэм мэхьанэшхо зэриIэр, Адыгеим иискусствэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ а IофшIагъэм кIэух дэгъу зэрэфэхъугъэр. Ащ дакIоу КъумпIыл Мурат Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс епхыгъэ юбилей медалэу къыдагъэкIыгъэр Артем Пысь ритыгъ.

«Тиреспубликэ икультурэ кIэн бай къэухъумэгъэнымкIэ мы проектым мэхьанэшхо иIэу щыт. Адыгэ музыкальнэ культурэм итарихъ инэкIубгъохэу зыщымыгъозэгъагъэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэр лъэпкъымкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ IофшIагъэхэм ащыщ. Ушэтын IофшIэнэу жъугъэцакIэрэм тапэкIи гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу шъуфэсэIо. ЦIыф жъугъэхэм компактдискхэр аIэкIэхьанхэм иамал щыIэнми мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт, цIыфэу зышIоигъо пэпчъ лъэпкъ академическэ мэкъамэхэм якъежьапIэхэм нэIуасэ зафишIын ылъэкIын, къыткIэхъухьэхэрэм ахэр алъыгъэIэсыжьыгъэнхэм хэти ынаIэ тыригъэтын фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Мы лъэхъэнэ благъэхэм проектым илъэтегъэуцо Мыекъуапэ щыкIощт. Зыпкъ рагъэуцожьыгъэ ыкIи тыратхэжьыгъэ мэкъамэхэр проектым исайт непи ижъугъотэнхэ шъулъэкIыщт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах