Примерное время чтения: 2 минуты
91

МэфэкI мафэхэр щынэгъончъэу рекIокIыгъэх

Майкоп, 19 мая - АиФ-Адыгея.

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ зэхащэгъэ республикэ комиссиемрэ оперативнэ штабымрэ зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ яIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, рес­пуб­ликэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, щынэгъон­чъэнымкIэ федеральнэ къулы­къум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Олег Селезневыр, хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм ыкIи муниципальнэ обра­зованиехэм япащэхэр, нэмыкI­хэри.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI ыкIи ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс яхэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэным ишапхъэхэм адиштэу зэрэзэхащагъэхэм, ащ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм къэзэрэугъоигъэхэр апэ атегу­щыIагъэх. Мыщ епхыгъэу къэгу­щыIагъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу БрантIэ Мурадинрэ УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Хьа­цIыкIу СултIанрэ.

Ахэм къызэ­раIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 11-м къыщегъэжьагъэу жъоны­гъуакIэм и 10-м нэс ведомствэхэм яIофышIэхэм гъэлъэ­шыгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъу ахьыгъ. ЯIо зэхэлъэу япшъэрылъхэр зэрэзэдызэшIуахыгъэм ишIуагъэкIэ мэфэкI Iофтхьабзэ­хэр щынэгъончъэу рекIокIыгъэх, зи хъугъэ-шIагъэ е ошIэ-дэ­мышIэ къэхъугъэп.

ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ митинг-хэр, зэхахьэхэр зыщыкIогъэхэ чIыпIэхэр, саугъэтхэр къагъэ­гъунагъэх.

Адыгеим къихьэрэ машинэхэр гъогу-патруль къулыкъум ыуплъэкIугъэх. МэфэкI­хэр зэрифэшъуашэу зэхэщэ­гъэнхэм фэшI министерствитIум къатефэрэр зэкIэ агъэцэкIагъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Мы мэфэкIхэм, Пасхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр щынэ­гъон­чъэу зэхэщэгъэнхэмкIэ Iофы­шхо зышIэгъэ къулыкъушIэ­хэм АР-м и ЛIышъхьэ афэрэзагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах