Примерное время чтения: 3 минуты
85

Пытагъэ хэлъэу къекIолIэщтых

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къегъэкIокIыгъэным пэшIуекIогъэнымкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, ведомствэ зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим шапхъэхэм адимыштэрэ гъэщым хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къыщыдэмыгъэкIыгъэнхэм ыкIи щямыгъэщэгъэнхэм лъыплъэгъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм, ащ изэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ Роспотребнадзорым республикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, гъэщхэр къэзышIырэ псэолъэ 34-рэ республикэм ит, ахэм ащыщэу 3-м непэ Iоф ашIэжьырэп. ХъызмэтшIапIэхэм япроцент 47-р - Джэджэ районым, 15-р - Кощхьэблэ районым, процент 12 зырызыр -Мыекъуапэрэ Красногвардейскэ районымрэ арытых. Ахэм, нэмыкI шъолъырхэм Iоф ащызышIэрэ предприятиехэм продукциеу къыдагъэкIырэм изытет зыфэдэр зэгъэшIэгъэным пае ГъэIорышIапIэм испециалистхэм бэдзэогъум къыщыублагъэу чъэпыогъум нэс уплъэкIунхэр зэхащагъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, нэмыкI шъолъырхэм гъэщэу къыдагъэкIхэрэр шапхъэхэм адимыштэхэу пчъагъэрэ къыхэкIыгъ.

ГущыIэм пае, Iахьзэхэлъ обществэу «Приморскэ-Ахтарскэ щэ заводым» ипродукциеу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм афащэщтыгъэр шэпхъэ заулэм адимыштэу агъэунэфыгъ. АщкIэ нэмыкIхэми ягугъу къэпшIын плъэкIыщт. ЦIыфым ипсауныгъэкIэ щынагъоу щыт щэм хэшIыкIыгъэ гъомылэпхъэ килограмм 308,3-рэ щапIэхэм атырахыжьыгъ. Административнэ Iоф 49-рэ къызэIуахыгъ, тазырэу атыралъхьагъэр сомэ мин 486-рэ фэдиз мэхъу. ГъэIорышIапIэм унашъоу ышIыгъэр зымыгъэцэкIагъэхэм япхыгъэ Iофи 2 хьыкумым IэкIагъэхьагъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Мы Iофыгъом мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. ТэркIэ зэкIэмэ анахь шъхьаIэу щытын фаер тицIыфхэм япсауныгъэ, ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. Шапхъэхэм адимыштэрэ гъомылапхъэхэр щапIэхэм ателъхэ хъущтэп, хэбзэгъэуцугъэр зымыгъэцакIэхэрэм пшъэдэкIыжьэу ахьыщтым пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэн фае. ЯIофшIэн къызэтедгъэуцон, чIэнэгъэшхохэр ашIынхэ зэралъэкIыщтыр агурыдгъэIон фае», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным унашъоу ышIыгъэмкIэ, санкциехэм къадыхэлъытагъэу США-м, Евросоюзым, Канадэм, Австралием, Норвегием, Украинэм, нэмыкI къэралыгъохэм ащыщхэм къащадагъэкIырэ продукциер тикъэралыгъо къыращэн фитхэп.

Ар республикэм щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэу агъэунэфыгъэхэм къатегущыIагъ Краснодар таможнем ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Вячеслав Китайскэр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ къэралыгъохэм алъэныкъокIэ агъэнэфэгъэ санкциехэр 2017-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м нэс лъагъэкIотагъэх.

Тыркуем къыщыдагъэкIыхэрэм ащыщхэр, анахьэу пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, Урысыем къыращэнхэ фитхэу УФ-м и Президент кIэтхэжьыгъ, чъэпыогъум и 18-м щегъэжьагъэу ащ кIуачIэ иIэ мэхъу. НэмыкI шъолъырхэм афэдэу санкциехэр зытыралъхьэгъэ продукцием щыщхэр Адыгеим къыращэхэу къызэрэхэкIырэр В. Китайскэм къыIуагъ. Ащ фэдэ гъомылапхъэхэр сатыушIыпIэ инхэм ателъыгъэхэу агъэунэфыгъ.

Унашъор зымыгъэцакIэхэрэм алъэныкъокIэ Iофхэр къызэIуахыгъэх, тазыркIэ агъэпщынагъэх.

«Адыгеим таможне зэримыIэм къыхэкIыкIэ мыщ фэдэ уплъэкIунхэр тэр-тэрэу зэхэтщэнхэ амал щыIэп. Арышъ, краим мыщ фэдэ икъулыкъу ары пшъэдэкIыжь зыхьырэр.УФ-м и Президент ышIыгъэ унашъор шIокI имыIэу дгъэцэкIэн фае, шапхъэхэм адимыштэрэ е санкциехэм къахиубытэгъэ продукциер тишъолъыр къихьэ хъущтэп. Ащ тызэгъусэу тылъыплъэн фае», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

2016-рэ илъэсым комиссием Iоф зэришIэщтэу агъэнэфэгъагъэм зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэм къатегущыIагъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах