Примерное время чтения: 1 минута
32

Мэфэшхом ипэгъокIэу

«АиФ-Адыгея» № 21 26/05/2021
Майкоп, 14 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ ямуфтиеу Къэрдэнэ Ас­кэр­бый тыгъуасэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Каби­нетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Къонэ Заур, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи СМИ-мкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

БыслъымэнхэмкIэ Бирам мэфэкIышхомрэ НэкIмазэмрэ мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Бирам мэфэкIыр къызы­щыблагъэрэм ехъулIэу респуб­ликэм ис быслъымэнхэм яIоф­хэр зэпыфэнэу, IофышIоу ра­хьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащашIынэу сафэлъаIо. Ислъам диныр шIум, гукIэгъум, IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм афэгумэкIынхэм къафэджэ. Адыгеим ис быслъымэнхэм дин, лъэпкъ зэгурыIоныгъэм игъэпытэн тапэкIи яIахь хашIыхьанэу тэгугъэ. Мы мэфэкI лъапIэм унагъо пэпчъ насыпрэ гушIуагъорэ къафихьынэу сэлъаIо», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Бирам мэфэкIэу къэбла­гъэрэм ихэгъэунэфыкIынкIэ Iофтхьабзэу республикэм щызэрахьащтхэм зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх. Мыгъэ Бирамыр жъоныгъуакIэм и 13-м хагъэунэфыкIыщт, рес­публикэмкIэ ар мэфэкI ма­фэу щытыщт.

Адыгеимрэ Пшызэ шъо­лъыррэ ямуфтий республикэм ис быслъымэнхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къа­зэ­рэфэхъурэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр зэIукIэгъум къыщиIуагъ.

Къэрдэнэ Аскэрбый зэрэ­хигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Бирам мэфэкIыр къызыщыблагъэрэм республикэм исхэу гъот макIэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъущтых.

Пчэдыжьым сыхьатыр 8-м къы­щегъэжьагъэу республикэм имэщыт пстэуми Iоф ашIэщт. Мы мафэм Мыекъуапэ дэт мэщытышхом кIэлэцIыкIухэм апае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щызэрахьащтых, IэшIу-IушIухэмкIэ сабыйхэр агъэгушIощтых.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах