28

Мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъу

Алексей Гусев / АиФ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу щыIагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат анахь мэхьанэшхо зэритыгъэр ыкIи ынаIэ зытыридзагъэр лъэпкъ проектэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэр шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэр ары.

2019-рэ илъэсымкIэ зэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ министрэу Мэрэтыкъо Рустем. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы лъэныкъом (шъолъыр проекти 8 мэхъу) сомэ миллиарди 3,1-м ехъу пэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Адыгеир блымэ ахэлажьэ. БлэкIыгъэ илъэсым мылъкоу агъэфедагъэр сомэ миллион 337,1-рэ мэхъу.

Лъэпкъ проектым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр, цIыфым игъашIэ хэгъэхъогъэныр ары. Мэрэтыкъо Рус-тем къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, мы илъэсым зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ 170-кIэ нахь макI. Медицинэм иучреждениехэм амалэу аIэкIэлъхэм зэрахэхъуагъэм, цIыфхэм нахь дэгъоу яIазэхэ зэрэхъугъэм мыщ фэдэ зэфэхьысыжьхэр къыкIэлъыкIуагъэх.

Джащ фэдэу сабыйхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр, ахэм ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэныр ведомствэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыхэрэм ащыщ. ПсэупIэхэу Гъозэрыплъэ, Нэшъукъуае, Веселэм фельдшер-мамыку IэзапIэхэр ащашIыгъэх, къуаджэу Кощхьаблэ вертолетыр къызщытIысын ылъэкIыщт площадкэ щагъэпсыгъ.

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн 2020-рэ илъэсым сомэ миллион 829,4-рэ пэIуагъэхьащт. Онкодиспансерым, республикэ ыкIи мыекъопэ къэлэ сымэджэщхэм оборудованиякIэхэр (зэкIэмкIи 76-рэ) афащэфыщтых. Ащ нэмыкIэу фельдшер-мамыку IэзэпIэ 23-рэ кIэу ашIыщтых.

Врачхэм ащымыкIэнхэм, къулыкъушIэхэм ясэнэхьат хагъэхъоным, ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр яIэнхэм анахьэу анаIэ тырагъэтын фаеу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах