17

МинистракIэ агъэнэфагъ

Майкоп, 6 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэ зэрагъэнафэрэм ехьылIэгъэ Указым тыгъуасэ кIэтхэжьыгъ.

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» финансхэмкIэ игъэIорышIапIэ пэщэныгъэ дызезыхьэгъэ Виктор Орловыр ары а IэнатIэм Iуагъэхьагъэр. Ащ ыпэкIэ Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэ IэнатIэ илъэсыбэрэ зезыхьагъэр Долэ Долэтбый.

Хэбзэгъэуцугъэм зэрэщыгъэнэфагъэм тетэу Адыгеим финансхэмкIэ иминистрэ IэнатIэ Iуагъэхьащтым икандидатурэ къэзыгъэлъэгъуагъэр АР-м и Премьер-министрэ ары. Геннадий Митрофановым КъумпIыл Мурат Виктор Орловым икандидатурэ къызэрэдыригъэштагъэмкIэ зэрэфэразэр, министракIэм иIоф хэшIыкIышхо зэрэфыриIэр, УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ тестхэр ащ зэрэщырагъэкIугъэр къыIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм финансхэмкIэ иминистракIэ тыгъуасэ зыIокIэм, пэщэныгъэ зыдызэрихьащт Министерствэм пшъэрылъэу иIэхэм ащигъэгъозагъ. АР-м и Правительствэ финансхэмкIэ иIофшIэн мэхьанэшхо зэриIэр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ республикэм пшъэрылъэу иIэхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэр ащ бэкIэ зэрелъытыгъэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путинымрэ УФ-м и Правительствэрэ яIэпыIэгъу ренэу зыхэтэшIэ. Федеральнэ, республикэ бюджетхэм ямылъку стратегическэ пшъэрылъхэмрэ зигъо Iофыгъохэмрэ язэшIохын пэIохьэ. Финанс хэукъоныгъэхэр тшIы хъухэщтэп», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Финанс дисциплинэм игъэпытэнкIэ, бюджет планированиемкIэ, Адыгэ Республикэм ибюджетхэр зэдиштэнхэмкIэ, Адыгеим ибюджет ежь ифедэхэм зыкъягъэIэтыгъэнымкIэ Iофэу ашIэрэр зэрагъэлъэшын фаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ и Министерствэ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ Iофэу дишIэрэр ыгъэлъэшын, бюджетхэм нахьыбэу хахъо яIэным пае МинистерствитIуми экономикэм ренэу анаIэ тырагъэтын фае. Ахэм Iоф зэрэзэдашIэрэм шIуагъэу къытырэр лъэпкъ проектхэр, къэралыгъо программэхэр, Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэр зэрагъэцакIэхэрэм къахэщын фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Цыхьэ къызэрэфишIыгъэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр, КъумпIыл Мурат къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм язэшIохын фежьэнэу зэрэхьазырыр Виктор Орловым къыIуагъ.

Орлов Виктор Николай ыкъор Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Тульскэм 1977-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 24-м къыщыхъугъ, «финансхэмрэ кредитымрэкIэ экономист», «промышленнэ, граждан псэолъэшIынымкIэ инженер» зыфиIорэ сэнэхьатхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ыIэ къыщыригъэхьагъэх. Экономикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидат. Мыекъопэ районым ихьакъулахь инспекцие IофшIэныр щыригъэжьагъ. Къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие, Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ и Министерствэ IэнэтIэ зэфэшъхьафхэр ащызэрихьагъэх. Мыекъуапэ иадминистрацие финансхэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу 2012-рэ илъэсым, ащ ипащэу 2015-рэ илъэсым агъэнэфагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых