Примерное время чтения: 1 минута
3

НыбжьыкIэ сэнаущхэр хэлэжьэщтых

Фото Александра Никанова / АиФ

НыбжьыкIэ сэнаущхэм яслетэу «Фыщт-2022-р» зэрэзэхащэщтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр АР-м и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыкIуагъ.

ЗэIукIэр къызэIуихызэ, Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэриIэр республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«БлэкIыгъэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ, слетыр джыри нахь гъэшIэгъон шIыгъэн фае. НыбжьыкIэ сэнаущхэм якъыхэгъэщынкIэ мы Iофтхьабзэр амалышIоу щыт. Илъэс заулэ тешIэмэ отраслэ зэфэшъхьафхэм Iоф ащызышIэщт, тиреспубликэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ зыпаплъэхэрэр мыщ къыщэнафэх. Ахэм шIоигъоныгъэу яIэхэр зэдгъэшIэным, яамалхэм зыкъызэIуахынымкIэ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу тафэхъуным мэхьанэшхо яI», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Лебедевым слетым зызэрэфагъэхьазырырэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъ. Мыгъэ культурэ, спортивнэ, турист, экологие Iофтхьабзэхэр ары анахьэу зэрахьащтхэр. Творческэ коллективхэм тематическэ площадкэхэм закъыщагъэлъэгъощт, муниципалитетхэмрэ республикэм иапшъэрэ еджапIэхэмрэ лъэтегъэуцохэр, спорт зэнэкъокъухэр, экскурсиехэр, экологие, просветительскэ Iофтхьабзэхэр зэхащэщтых.

СлетымкIэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу щытыщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ ныбжьыкIэхэм зэраIукIэщтыр ары.

Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ слетыр илъэси 2 зэхащэнэу хъугъэп. ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу, Фыщт икъушъхьэлъапэ дэжь ар щыкIощт. Шъолъыр зэфэшъхьафхэм яныбжьыкIэхэр ащ къекIолIэщтых. Адыгеим истудент сэнаущхэм анэмыкIэу, Къэбэртэе-Бэлъкъарми, Къэрэщэе-Щэрджэсми, Краснодар крайми ястудентхэр ныбжьыкIэ форумым зэфищэщтых. ШышъхьэIум и 12-м къыщегъэжьагъэу и 14-м нэс кIощт слетым ныбжьыкIэ нэбгырэ 300-м ехъу хэлэжьэщт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах