Примерное время чтения: 2 минуты
51

Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

Фото Алексея Гусева / АиФ

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым изэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ. Зэпахырэ узым къыхэкIэу агъэнэфэгъэ режимым игъорыгъоу текIыжьыгъэным иапэрэ едзыгъо зыщагъэцэкIэрэ уахътэм Iофхэм язытет зыфэдэм тегущыIагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, федеральнэ унашъоу щыIэхэм ыкIи шъолъырым иIофхэм язытет елъытыгъэу режимыр техыжьыгъэныр едзыгъуищэу зэтыраутыгъ. Апэрэр жъоныгъуакIэм и 27-м рагъэжьагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу парикмахерскэхэр, чIэхьэпIэ шъхьаф зиIэ мыгъомылэпхъэ тучанхэр, сатыушIыным фэгъэзэгъэ организациехэр, нэмыкIхэр къызэIуахыжьынхэу рагъэжьагъ. Джащ фэдэу троллейбусхэри ялиниехэм атехьажьых. Илъэс 65-м къехъугъэхэр ыкIи хэужъыныхьэгъэ уз зиIэхэр яунэхэм арысынхэ зэрэфаем ирежим регионыр джыри текIыжьыгъэп.

Iофхэм язытет нахь дэи мыхъуным фэшI санитар шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ренэу лъыплъэгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Режимэу щыIэм тытекIыжьыным фэгъэхьыгъэ унашъо тшIынымкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэщтыр коронавирусыр къызэузыгъэхэм япчъагъэ нахь макIэ зыхъукIэ ары. Экономикэм Iоф ышIэным, зэпахырэ узым зызэриушъомбгъурэм икоэффициент нахь къеIыхыным непэ анахьэу тынаIэ атедгъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм икъэралыгъо санитар врач шъхьаIэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, мэкъуогъум и 4-м ехъулIэу республикэм щыпсэурэ нэбгырэ 962-мэ коронавирусыр къахагъэщыгъ. Карантиныр зыукъуагъэхэм алъэныкъокIэ протокол 94-рэ зэхагъэуцуагъ, административнэ Iофхэр зэхафынхэу хьыкумхэм аIэкIагъэхьагъэх.

Медицинэм икъулыкъушIэхэм ящыкIэгъэ пстэури ягъэгъотыгъэным, ахэм тестхэр акIунхэм анаIэ тырагъэтыным мэхьанэшхо иI. АщкIэ шъолъырым щызэшIуахыгъэр бэ. Пандемиер къызежьагъэм щыублагъэу Адыгеим щыпсэухэрэм тест мин 55-рэ фэдиз арагъэтыгъ.

«Мы къэгъэлъэгъонымкIэ республикэ шъолъырыр анахь пэрытхэм ащыщ, арышъ а IофшIэныр тапэкIи лъыдгъэкIотэн фае», — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Министрэу Мэрэтыкъо Рустем зэрэщигъэгъозагъэхэмкIэ, республикэм IэкIэлъ компьютернэ томографхэм зэкIэми зэпыу ямыIэу Iоф ашIэ. Мэфи 9 закъом къыкIоцI нэбгырэ 858-мэ ушэтынхэр арагъэкIугъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу шъолъырым ит госпиталитIум нэбгырэ 250-мэ ащяIазэх. Реанимацием нэбгырэ 11 илъ, тIур ИВЛ-м иаппарат пыгъэнагъэх. Мэфэ пчъагъэ хъугъэу зипсауныгъэ изытет хьылъэ дэдэу щытыгъэ Теуцожь районым щыпсэурэ илъэс 82-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм идунай ыхъожьыгъ.

Красногвардейскэ районым узыр къыщызэтегъэуцогъэнымкIэ ашIэрэм къытегущыIагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет нахь зыпкъ иуцуагъ. ЗэкIэмкIи сымэджэ 233-рэ къыхагъэщыгъ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 87-р хъужьыгъэх, 145-мэ яIазэх.

ТекIоныгъэм ипарад, УФ-м и Конституцие зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм, зыкI къэралыгъо ушэтынхэм язэхэщэн, нэмыкI мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм языфэгъэхьазырын штабым хэтхэр атегущыIагъэх. Мыщ дэжьым шэпхъэ ыкIи пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэр зэпахырэ узым зимыушъомбгъуныр ары. ХэдзакIохэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи ящынэгъончъагъэрэ япсауныгъэрэ къэухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ амалхэр мы мафэхэм шъолъырым щызэрахьанхэу агъэнафэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах