25

Проектыр зэрагъэцакIэрэм тегущыIагъэх

Майкоп, 15 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэщт электростанциер зыщашIырэ площадкэм тыгъуасэ щыIагъ. Инвестиционнэ проектыр зыгъэцакIэрэр компание купэу «Хевел» зыфиIорэр ары.

2018-рэ илъэсым къалэу Шъачэ щыкIогъэ Урысые инвестиционнэ форумым мыщ фытегъэпсыхьэгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх Адыгеим иминистрэхэм я Кабинетрэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ компаниемрэ. Тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэщт электростанциитIум яшIын проектым къыдыхэлъытагъ. Ахэм акIуачIэ МВт 8,9-рэ мэхъу, инвестициеу халъхьащтыр сомэ миллион 950-м ехъу.

Апэрэ псэуалъэу — тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэрэ электростанциер шъолъырым щашIыгъ, ащ ыкIуачIэ МВт 4 мэхъу. Непэрэ мафэм ехъулIэу объектым иIофшIэн ригъэжьэным дэлажьэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ псэуалъэм иIофшIэн ригъэжьэным иедзыгъохэм фэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановымрэ тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэрэ электростанциехэм яшIын фытегъэпсыхьэгъэ проектым ипащэу Кубэщыч Анзоррэ.

Инвесторым къызэритырэмкIэ, мы илъэсым мэкъуогъу мазэм щегъэжьагъэу электростанцием исеть энергиер IэкIахьэ хъущт. Илъэсым телъытагъэу электроэнергие кВт сыхьат миллиони 5,1-рэ къытыщт.

Мы инвестиционнэ проектым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим джыри зы электростанцие щагъэпсы — Шэуджэн СЭС-р, ащ ыкIуачIэ МВт 4,9-рэ мэхъу. 2020-рэ илъэсым ияплIэнэрэ квартал псэуалъэр атынэу агъэнафэ.

ИкIэрыкIэу къызфагъэзэжьырэ энергетикэм игъэфедэнкIэ Адыгеим амалышIухэр IэкIэлъых. Жьыбгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зышIэрэ паркыр тикъэралыгъокIэ апэу тишъолъыр щагъэпсыгъ. Тыгъэ генерацием амалэу къытыхэрэр къызфэгъэфедэгъэнхэр ыкIи энергетикэ къабзэм тапэкIэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу щыт.

Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ республикэм IэкIэлъ энергэкIуачIэр нахьыбэ мэхъу, шъолъырым хэхъоныгъэхэр ешIых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Инвестиционнэ проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэрэщыIэщтхэм, шъолъыр бюджетым ихьэрэ хэбзэIахьхэм зэрахэхъощтым социальнэ мэхьанэшхо иIэу республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах