Примерное время чтения: 1 минута
15

Псауныгъэм игъэпытэн фэлэжьэщт псэуалъ

Майкоп, 17 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат селоу Красногвардейскэм щырагъэжьэгъэ физкультурэ-спорт комплексым ишIын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ. Лъэпкъ проектэу «Демографием» тегъэпсыхьагъэу ар ашIы.

Красногвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темур къызэриIуагъэмкIэ, псэуалъэр аухыгъах пIоми хъущт, спорт Iэмэ-псымэхэр къащэфыгъэх. МазэкIэ къэнэгъэ IофшIэнхэр аухынхэшъ, а псэуалъэр атIупщынэу мэгугъэх.

Квадрат метрэ 2200-рэ хъурэ унэм джэгупIэ зал зэтегъэпсыхьагъэ, нэбгырэ 220-м ателъытэгъэ трибунэхэр, джащ фэдэу тренажернэ зал, зызщатIэкIыщт, зызщагъэпскIыщт ыкIи административнэ унэхэр хэтыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ ащ къыпэIулъ чIыпIэр нахь агъэкIэрэкIэн, чъыг-къэгъагъэхэр щагъэтIысхьан зэрэфаем. Ащ дакIоу машинэхэр зыдэщытыщтхэ чIыпIэхэр къыдалъытэнхэу, урамхэр къэзыгъэнэфыщтхэр апалъхьанхэу ариIуагъ.

«Спортым фытегъэпсыхьэгъэ унэр районым исхэм ащыщхэр амал зэриIэкIэ нахьыбэу спортым пыщэгъэнхэм фэлэжьэн, лъэгэпIэ зэфэшъхьафхэм адиштэрэ зэнэкъокъухэр зыщызэхащэнхэ алъэкIыщт чIыпIэу хъун фае. Арышъ, цIыфхэмкIэ щынэгъончъэу ар щытыным, спортым пылъынхэмкIэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэм япхыгъэхэр зэкIэ къыдалъытагъэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ яшIуагъэкIэ республикэм социальнэ мэхьанэ зиIэ зы проекти къыщызэтырагъэуцуагъэп, спорт инфраструктурэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ IофшIэныр лъэкIуатэ. ЩыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым рыгъозэрэ цIыфхэр нахьыбэ хъунхэм, спортым пыщагъэхэм япчъагъэ хэхъоным ыкIи гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэм яамал а псэуалъэм къытыщт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах