Примерное время чтения: 2 минуты
13

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм адеIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх лъэпкъ-ушэтэкIо университетэу «ЭкономикэмкIэ апшъэрэ еджапIэр» зыфиIорэм иректорэу Никита Анисимовымрэ ащ ипроректорэу Ирина Матусевичрэ. Мы зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ.

ВШЭ-м Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэмрэ инаучнэ-гъэсэныгъэ гупчэхэмрэ зэдэлэжьэныгъэу адыриIэщтым, джащ фэдэу гъэсэныгъэм тегъэпсыхьэгъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ Iофэу зэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ гъэсэныгъэм исистемэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджакIохэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи IэпыIэгъу ятыгъэным атегъэпсыхьэгъэ IофшIэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ, джащ фэдэу инновационнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ ишIуагъэ аригъэкIыным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

«А лъэныкъомкIэ IофшIэн гъэнэфагъэ зэшIотэхы. Мамый Даутэ кIэщакIо зыфэхъурэ пстэуми адетэгъаштэ. Ащ ишIуагъэкIэ хьисап гупчэшхом Адыгеим Iоф щешIэ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ къахилъхьагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пае бэ зэшIотхыгъэр. Непэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи IэпыIэгъу ахэм ятыгъэнымкIэ республикэ гупчэу «Полярис-Адыгея», технопаркэу «Кванториум» зыфиIохэрэм Iоф ашIэ, джащ фэдэу цифровой технологиехэм атегъэпсыхьэгъэ Гупчэу «IТ-кубыр», гъэсэныгъэм тегъэпсыхьэгъэ гупчэхэу «Точка роста» зыфиIохэрэр тиIэх. А IофшIэныр джыри тапэкIи нахьышIоу зэхэщагъэ хъуным тынаIэ тедгъэтыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы аужырэ лъэхъаным сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ятыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэным шIуагъэу къытырэм хэхъуагъ, кIэухышIухэри ащ фэхъух. Адыгеим икIэлэеджэкIуабэхэр Урысыем ыкIи дунаим ащызэхащэрэ олимпиадэхэм, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм щатекIох. Мы илъэсым ВсОШ-м икIэух чэзыу нафэ къызэрэщыхъугъэмкIэ, республикэм икIэлэеджэкIуищ текIоныгъэр къыдахыгъ, ахэм ащыщэу тIур республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм икIэлэеджакIу. КIэлэеджакIохэм я Урысые олимпиадэ икIэух зэфэхьысыжьхэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэм Урысыем я 24-рэ чIыпIэр щаубытыгъ, хэгъэгум и Къыблэ хэхьэрэ шъолъырхэмкIэ апэрэ чIыпIэр аIыгъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ Адыгеим иопыт нэмыкI шъолъырхэр щагъэгъуазэх. ГущыIэм пае, Адыгэ къэралыгъо университетым наукэмкIэ ыкIи инновациехэмкIэ и Парк федеральнэ, шъолъыр научнэ-шIэныгъэ проект заулэхэм ягупчэ хъугъэ. Урысые Федерацием ивице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэр бэмышIэу Адыгеим къызэкIом къызэрэхигъэщыгъагъэмкIэ, Адыгэ къэралыгъо университетым хьисапымкIэ и Гупчэ амалышхохэр иIэх ИТ-кадрэхэм якъэгъэхьазырынкIэ.

Адыгэ къэралыгъо университетымрэ экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэмрэ зэгъусэхэу проект заулэ зэдагъэцакIэ. ТапэкIи а зэдэлэжьэныгъэр лъагъэкIотэн мурад яI.

«Естественнэ-хьисап гъэсэныгъэмкIэ Адыгеим непэ лъэныкъуабэхэмкIэ пэрытныгъэр ыIыгъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тызэдэлажьэ ыкIи тапэкIи ащ зедгъэушъомбгъун мурад тиI. ЮбилеитIумэ — Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс, экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэр зызэхащагъэр илъэс 30 зыщыхъурэм яхъулIэу типроектхэр джыри нахь зэпэблагъэ зэрэхъущтхэм тынаIэ тедгъэтыщт», — къыхигъэщыгъ Никита Анисимовым.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, АКъУ-мрэ экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэмрэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх, ар зыфэгъэхьыгъэр научнэ-ушэтыным ыкIи гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ зэдэлэжьэныгъэ азыфагу илъыныр, АКъУ-р экономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэм иолимпиадэхэм ахэлэжьэныр ары.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах