Примерное время чтения: 2 минуты
20

Щынэгъончъэным иIофыгъохэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор дызэрихьэзэ терроризмэм пэшIуекIорэ комиссиеу Адыгэ Республикэм щызэхэщагъэм изэхэсыгъо щыIагъ. Ащ хэтхэр зытегущыIагъэхэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ апэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэр, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым къыхиубытэрэ ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэр, нэмыкI Iофыгъохэр.

Донецкэ Народнэ Республикэм, Луганскэ Народнэ Республикэм, Херсонскэ ыкIи Запорожскэ хэкухэм, Украинэм къарыкIыхи Адыгэ Республикэм къихьагъэхэм IофшIэн гъэнэфагъэу а лъэныкъомкIэ адызэрахьэрэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Олег Безсмельницыным.

Хабзэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ къулыкъухэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие, джащ фэдэу чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэр ягъусэхэу Адыгеим егъэзыгъэ IофкIэ къихьан фаеу хъугъэхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зычIэсынхэу агъэнэфэгъэ чIыпIи 4-мэ язытет ауплъэкIугъ. Полицием хэтхэм а псэуалъэхэр чэщи мафи къагъэгъунэх. ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу агъэнэфагъэхэм къадыхэлъытагъэу административнэ хэбзэукъоныгъэхэр ыкIи бзэджэшIагъэхэр зэрамыхьанхэмкIэ къэкощыжьыгъэхэм гущыIэгъу афэхъух, зэрэзекIонхэ фаер агурагъаIо. Хэбзэгъэуцугъэу щыIэм диштэу нэмыкI лъэныкъохэри къафызэхафых.

Джащ фэдэу мы IофыгъомкIэ къэгущыIагъэх Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Адыгеим ащ фэдэу къихьагъэу исыр нэбгырэ мини 2,8-м ехъу. ПIэлъэ гъэнэфагъэкIэ ахэм афагъэнэфэгъэ чIыпIэхэм нэбгырэ 388-рэ ащэпсэу. Украинэм зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэм ятхын, ягъэунэфын фэгъэзагъэх цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм епхыгъэ къулыкъухэм ащылажьэхэрэр, социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ къэуцурэ IофыгъохэмкIэ ахэм адэгущыIэх, ащ нэмыкIэу IофшIэн зэрарагъэгъотыщтми ыуж итых. Къалэу Херсонрэ Херсон хэкумрэ егъэзыгъэ IофкIэ къарыкIыжьыгъэхэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу араты, мылъку къызIэкIагъэхьанымкIи адеIэх, куп гъэнэфагъэхэм мазэ къэс ахъщэ афатIупщы.

«ПIэлъэ гъэнэфагъэкIэ ахэр зычIагъэтIысхьэгъэ чIыпIэхэр зытэуплъэкIухэм, якъэухъумэн дэгъоу зэрэзэхэщагъэр нэрылъэгъу къытфэхъугъ, гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэмрэ хэбзэухъумакIохэмрэ шIуагъэ къытэу зэдэлажьэх. Адыгеим къэкощыжьыгъэхэм, джащ фэдэу Херсон хэкум и Геническэ районэу республикэм ынаIэ зытыригъэтырэм щыпсэухэрэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iофтхьабзэу зетхьэхэрэр лъыдгъэкIотэщтых», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Терроризмэм пэшIуекIорэ Лъэпкъ комитетым иунашъохэр пхырыщыгъэнхэм, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым къыхиубытэрэ псэуалъэхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм, щыкIагъэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» гъэсэныгъэмкIэ ыкIи культурэмкIэ къепхыгъэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэм атегущыIагъэх.

Красногвардейскэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм терроризмэм пэшIуекIорэ комиссиехэу ащызэхэщагъэхэм ятхьаматэхэр 2022-рэ илъэсым ыкIи 2023-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ муниципалитетхэм Iофэу ашIагъэм икIэуххэм къатегущыIагъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах