22

Щынэгъончъэныр ылъапсэу

Майкоп, 19 августа - АиФ-Адыгея.

ШIэныгъэм и Мафэ Адыгеим щынэгъончъэу щырегъэкIокIыгъэным зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссием тыгъуасэ иIагъ. Ар зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Евгений Лебедевым къызэриIотагъэмкIэ, шIэныгъэм имафэ республикэм иеджапIэхэм ащызэхащэщт. МэфэкI зэхахьэхэм ахэлэжьэщтых апэрэ классым кIощтхэр, джащ фэдэу еджапIэм зэIухыгъэ чIыпIэ икъу иIэ зыхъукIэ я 9 — 11-рэ классхэм арысхэр.

Коронавирусыр къэмыгъэхъугъэнымкIэ шIэгъэн фаехэу Роспотребнадзорым къыгъэнэфагъэхэр мэфэкI мафэм имызакъоу егъэджэныр мэкIофэкIэ шIокI имыIэу агъэцэкIэн зэрэфаер лIышъхьэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

«ЦIыфхэр зэрэсымаджэхэрэм иIофыгъо джыри зэIухыгъэу къэнэ, ащ елъытыгъэу санитарнэ шапхъэу щыIэхэр зэкIэ гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащызехьэгъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Ащ елъытыгъ тисабыйхэм япсауныгъэ, узыр къэмыгъэхъугъэным анахьэу шъунаIэ тежъугъэт. Районхэм терроризмэм ебэныгъэнымкIэ комиссиеу ащылажьэхэрэм мы Iофыгъор ащызэхэшъуф, еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ япащэхэм Iоф адашъушI».

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къытыгъэ къэбарымкIэ, гъэсэныгъэм иучреждениехэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр джырэ уахътэм ащылъагъэкIуатэ. Мы илъэсым телъытэгъэ мылъкур зэкI пIоми хъунэу агъэфедагъ. Адыгеим гъэсэныгъэм ипсэуалъэхэу итхэм полицием елбэтэу укъызэреджэщт кнопкэхэр ачIэтых, машIо къэхъугъэмэ макъэ къэзыгъэIущт автоматическэ пкъыгъохэмкIэ, видеолъыплъэнымкIэ зэтегъэпсыхьагъэх, хъурэябзэу къэмышIыхьэгъэ закъоу къэнагъэр Мыекъопэ районым ит еджапIэхэм ащыщэу зы. Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципальнэ псэупIэм иадминистрацие пшъэрылъ фишIыгъ а Iофыгъор псынкIэу дагъэзыжьынэу ыкIи къыкIигъэтхъыгъ терроризмэм еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ щыухъумэгъэнхэр игъом ыкIи икъоу зэшIохыгъэным мэхьанэу иIэм.

«ШIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкIым сабыйхэр ашIуабэ дашIэу ежэх. Ащ ихэгъэунэфыкIын тэрэзэу, пстэури къыдыхэлъытагъэу тыкъекIолIэн фае процентишъэм нэсэу еджакIохэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ ящынэгъончъэн зэшIохыгъэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Игорь Нечаевым къызэриIотагъэмкIэ, гъэсэныгъэм иучреждение пстэоу Адыгеим итхэр къагъэгъунэх Росгвардием ивневедомственнэ къулыкъу, мыщ икъэрэгъулэхэм ыкIи унэе къэгъэгъунэн организациехэм. Къулыкъу зэфэшъхьафхэм азыфагу щызэхэщэгъэ комиссием ахэр ыуплъэкIугъэх ыкIи Iофэу ашIэрэм зэрэдиштэхэрэм еплъыгъэх. МэфэкI Iофтхьабзэхэр рамыгъажьэхэзэ ахэр зыщызэхащэщтхэр хэбзэухъумакIохэм ауплъэкIущтых къулыкъум ихьэ гъэсагъэхэр ягъусэхэу.

Спортым зыщыпылъхэ объектхэр терроризмэм щыухъумэгъэнхэм иIофыгъо шъхьафэу зэхафыгъ. АР-м физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет ипащэу Дэгужъые Мурат къызэриIуагъэмкIэ, апшъэрэ шапхъэхэм адиштэрэ спорт Iофтхьэбзэшхохэр ащызэхэщэгъэнхэмкIэ Адыгеим щагъэфедэрэр спортым фытегъэпсыхьэгъэ псэолъэ 16. Ахэр зэрэщынэгъончъэхэмкIэ тхылъхэр апылъых, УФ-м спортымкIэ и Министерствэ спорт объектхэмкIэ и Урысые реестрэ пстэури хэтых. Муниципальнэ мылъкум хэхьэрэ спорт псэуалъэхэм къатефэрэ категориехэр афэшIыгъэхэу зигугъу къэтшIыгъэ реестрэм хэгъэхьэгъэнхэм иIофыгъуи къаIэтыгъ.

Къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэм республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ мы IофшIэныр агъэпсынкIэнэу ыкIи къыкIигъэтхъыгъ цIыфхэм ящынэгъончъагъэ гъэлъэшыгъэн зэрэфаем. Мыщ дэжьым лIышъхьэм елъытэ категорие зимыIэ псэуалъэхэм шъолъыр ыкIи урысые мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр ащызэхапщэхэ мыхъунэу.

Зэхэсыгъом илъэхъан джащ фэдэу щызэхафыгъэх мэкъэтыным имэфэ зыкI зыщызэхащэщт псэуалъэхэу Адыгэкъалэрэ Мыекъопэ районымрэ адэтхэм ящынэгъончъэн, терроризмэм епхыгъэ гупшысэхэм апэшIуекIогъэным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр. КIэухым едэIугъэх Теуцожь ыкIи Кощхьэблэ районхэм терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ якомиссиехэм Iофэу зэшIуахырэм.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах