52

ЩысэтехыпIэу ылъытагъ

Майкоп, 20 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловам Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Ар къызэIуихызэ КъумпIыл Мурат Ольга Яриловам зэрэфэразэр риIуагъ культурэм Адыгеим зыщегъэушъомбгъугъэным ренэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэм фэшI.

«Илъэс къэс IэпыIэгъу шъукъызэрэтфэхъурэр зэхэтэшIэ. Урысые Федерацием культурэмкIэ иминистрэ, Министерствэм иIофышIэ пстэуми, ори пшъхьэкIэ лъэшэу сышъуфэраз. Тэри тишъыпкъэу тыпылъ лъэпкъ проектэу «КультурэмкIэ» пшъэрылъэу тиIэхэр зэкIэ дгъэцэкIэнхэм. Къэралыгъо программэхэм яшIуагъэкIэ культурэм ипсэуалъэхэм язегъэушъомбгъун мылъку шIукIае пэIутэгъахьэ. Ахэр программэу «Зэдиштэу къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэми, Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэми къащыдэлъытагъэх. КультурэмкIэ Унэр цIыфхэр зэфэзыщэрэ гупчэу щыт. КультурэмкIэ учреждениехэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тапэкIи лъэшэу тынаIэ тедгъэтыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэ лъэпкъ проектым къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм япхырыщынкIэ республикэм ипащэхэм Iофэу ашIэрэм осэшхо къыфишIыгъ. Хэбзэ къутэмэ пстэури шIуагъэ къытэу зэрэзэдэлажьэхэрэр, бизнесменхэр культурэмкIэ учреждениехэми, творческэ коллектив пэрытхэми IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

«Станицэхэм адэт модельнэ тхылъеджапIэхэм, кIэлэцIыкIу художественнэ еджапIэхэм, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм сащыIэнэу игъо сифагъ. Ахэр сыгу рихьыгъэх. Непэ Адыгеим тыкъызкIыщызэрэугъоигъэр аукъодыеу щытэп. Шъолъыр пэпчъ щысэ зэрэтепхын лъэныкъо горэ иI. Сэ лъэшэу згъэшIэгъуагъэр республикэм культурэмкIэ учреждение дахэхэр зэриIэхэм нэмыкIэу, культурэм иIофышIэхэм IэпыIэгъу узэрафэхъущт шIыкIэри къызэрэжъугъотыгъэр ары. АщкIэ «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо. А Iофым шъо лъэшэу шъунаIэ тешъогъэты, муниципалитетхэм япащэхэри, бизнесменхэри ащкIэ къыздешъогъаIэх. КультурэмкIэ учреждение пэпчъ пIоми хъунэу мылъкукIэ IэпыIэгъу къыфэхъун иI. НэмыкI шъолъырхэми шъуиIофшIакIэ къызфагъэфедагъэмэ дэгъугъэ», — къыIуагъ Ольга Яриловам.

Проектэу «Пушкинская карта» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэми зэIукIэгъум щытегущыIагъэх. Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу мы проектыр пхыращы, илъэс 14 — 22-рэ зыныбжьхэм ащ амал къареты культурэмкIэ къэралыгъо, унэе учреждениехэм ыпкIэ хэмылъэу ащыIэнхэу.

ЗэIукIэгъум икIэух Адыгеим ия 100-рэ илъэс игъэмэфэкIын зызэрэфагъэхьазырырэм тегущыIагъэх. Республикэм имызакъоу, Урысыем икъэлэ шъхьаIи концертхэр къыщатынхэу, къэгъэлъэгъонхэр къыщызэIуахынхэу ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр ащызэхащэнхэу рахъухьэ.

УФ-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловар Адыгеим культурэмкIэ иучреждениехэу лъэпкъ проектым диштэу зэтырагъэпсыхьагъэхэм ащыIагъ, лъэпкъ проектэу «Культурэр» Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыпхырыщыгъэным тегъэпсыхьэгъэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

ЗэIукIэгъум къыпэу

ГъэцэкIэжьын куухэм ауж псэупIэу Джаджэм непэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэр къыщызэIуахыжьыгъ. АщкIэ афэгушIонэу еблэгъэгъагъ Ольга Яриловар. Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм гъэхъагъэхэр ашIынхэу УФ-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэ афэлъэIуагъ ыкIи лъэпкъ проектэу «Культурэм» псэупIэ пэпчъ искусствэхэмкIэ еджапIэ, клубхэр, модельнэ тхылъеджапIэхэр иIэнхэм зэрэфэIорышIэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ искусствэхэмкIэ еджапIэм лъэхъаным диштэу зызэрэзэрихъокIыгъэр пстэуми янэрылъэгъугъ.

Непэ мыщ егъэджэнхэр щырагъэжьэжьыгъэх: музыкальнэ, изобразительнэ искусствэм, хореографием алъэныкъокIэ кIэлэцIыкIу 240-м ехъумэ зыщагъасэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах