Примерное время чтения: 2 минуты
14

Шъхьэгуащэ инэпкъхэм ягъэпытэн зэрэкIорэр

Майкоп, 19 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъхэм ягъэпытэнкIэ IофшIэнхэр зэрэкIохэрэр, Мыекъуапэ икъэлэ парк зэрэзэтырагъэпсыхьэрэр ыуплъэкIугъэх.

АР-м социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэм диштэу федеральнэ гупчэр яIэпыIэгъоу мы проектыр пхыращы. ПстэумкIи сомэ миллион 450-рэ фэдиз а IофшIэнхэм атефэщт.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м псэолъэшIынымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, АР-м тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Колесниковыр, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, проект, подряднэ организациехэм япащэхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу псэолъэшIын IофшIэнхэр нахь псынкIэу зэрэзэшIуахыхэрэм ишIуагъэкIэ ипIалъэм къыпэу проектыр аухын ыкIи Адыгеим ия 100-рэ илъэс ехъулIэу республикэм щыпсэухэрэмрэ ихьакIэхэмрэ апае зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэу джырэ шапхъэхэм адиштэрэр агъэпсын алъэкIыщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы мы проектышхом диштэу къэлэ паркым иIэгъо-блэгъу дэжь километри 2,5-м ехъу икIыхьагъэу псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ зэрэщагъэпытэщтыр, зыгъэпскIыпIэр зэрагъэкIэжьыщтыр, лъэс гъогухэмрэ джэгупIэ чIыпIэхэмрэ нахь зэрэзэтырагъэпсыхьащтхэр. Мыщ остыгъакIэхэр щыпалъэщтых, аллеехэмрэ клумбэхэмрэ щагъэпсыщтых, псыхъом узэрекIолIэщт ехыпIэхэр щашIыщтых. Ащ нэмыкIэу кушъхьэфачъэкIэ къызыщачъыхьэрэ гъогухэр, скалодромыр, бгъагъэхэр нахь зэтырагъэпсыхьащтых. ЗыгъэпскIыпIэр зэрэщытэу агъэкIэжьыщт, санитар шъолъыри щыIэ хъущт. Мы мафэхэм яхъулIэу чапэхэм ягъэпытэн аухыгъ, джабгъу нэпкъым плиткэр тыралъхьэ, лъэсрыкIохэм атегъэпсыхьэгъэ лъэмыджхэм пандусхэр ащашIых, пхъэнтIэкIухэр агъэуцух, ощхыпсыр зэрылъэдэщтыр агъэпсы.

ПсэолъэшIыным ия 2-рэ чэзыу ипроект изэхэгъэуцони Iоф дашIэ. Ащ диштэу бассейныр агъэкIэжьыщт, паркым игупчэ аллее къыщежьэу бассейным къэсырэ дэкIояпIэхэр нахь зэтырагъэпсыхьащтых.

Урысыем ивице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэр Адыгеим къызэкIом мы проектым къыдыригъэштэгъагъ. Ащ УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъагъ 2023-рэ илъэсымкIэ федеральнэ бюджетым бассейным игъэцэкIэжьын пае сомэ миллион 330-м ехъу къыщыдилъытэнэу.

«Мыекъуапэ дэсхэм зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ дахэ яIэ зэрэхъущтым имызакъоу, Адыгеим зекIоу къакIорэри нахьыбэ хъущт», — къыIуагъ Дмитрий Чернышенкэм.

УплъэкIуным икIэуххэм атетэу Адыгеим и ЛIышъхьэ министерствэхэмрэ муниципалитетым ипащэхэмрэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ. Псыхъоу Шъхьэгуащэ икъуладжэ псэу дэтым къыкIимычыным, джабгъу нэпкъымрэ сэмэгу нэпкъымрэ язэтегъэпсыхьанкIэ зэдырагъэштэн зэрэфаем, къэгъагъэхэм псы атекIэгъэным, спорт джэгупIэхэм алъэгу пкIэгъэным ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм ахэр афэгъэхьыгъагъэх.

«Республикэм джыдэдэм амалышхо иI джырэ шапхъэхэм адиштэу зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэр зэтыригъэпсыхьанэу. АщкIэ Урысыем и Правительстви IэпыIэгъу къытеты, ищыкIэгъэ мылъкур къыхегъэкIы. Непэ анахьэу мэхьанэ зиIэр проектым къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр шIуагъэ къытэу, ипIалъэм гъэцэкIэгъэнхэр ары. ЦIыфхэмкIэ ар Iэрыфэгъуным тынаIэ тедгъэтын фае. ЗыгъэпсэфыпIэ чIыпIэм игъэфедэн епхыгъэ пстэуми шъуишъыпкъэу шъуягупшыс, рекреацием ипсэуалъэхэу ащ къыпэблагъэхэр зэдиштэу жъугъэпсых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах