23

Социальнэ лъэныкъомкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъэх

Майкоп, 11 апреля - АиФ-Адыгея.

Коронавирусым пэшIуекIогъэным къыхэкIэу экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом фэгъэхьыгъэ оперативнэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо зэхищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэр.

«Непэрэ мафэм ехъулIэу тиIофхэм язытет къызэрыкIоу щытэп, арышъ хэбзэ къулыкъухэм зэкIэми унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIынхэм мэхьанэшхо иI. Экономикэм исубъектхэм чIэнагъэу ашIырэр нахь макIэ зэрэтшIыщтым, ащ дакIоу коронавирусым тыпэшIуекIоным ткIуачIэ етхьы- лIэн фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу коронавирусыр зиIэу зэгуцафэхэрэр нэбгырэ 50 мэхъу, ахэм ащыщэу Москва къыгъэшъыпкъэжьыгъэр — 20. Карантиным нэбгырэ 700 фэдиз щыI, зэпахырэ узыр яIэмэ гъэунэфыгъэнымкIэ тестхэр зэрагъэкIугъэр — нэбгырэ мини 5,7-м ехъу.

Коронавирусым пэшIуекIогъэным къыхэкIэу экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом фэгъэхьыгъэ оперативнэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо зэхищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэр.

«Непэрэ мафэм ехъулIэу тиIофхэм язытет къызэрыкIоу щытэп, арышъ хэбзэ къулыкъухэм зэкIэми унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIынхэм мэхьанэшхо иI. Экономикэм исубъектхэм чIэнагъэу ашIырэр нахь макIэ зэрэтшIыщтым, ащ дакIоу коронавирусым тыпэшIуекIоным ткIуачIэ етхьы- лIэн фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу коронавирусыр зиIэу зэгуцафэхэрэр нэбгырэ 50 мэхъу, ахэм ащыщэу Москва къыгъэшъыпкъэжьыгъэр — 20. Карантиным нэбгырэ 700 фэдиз щыI, зэпахырэ узыр яIэмэ гъэунэфыгъэнымкIэ тестхэр зэрагъэкIугъэр — нэбгырэ мини 5,7-м ехъу.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах