12

Сомэ миллион 61-м ехъу Адыгеим къыфэкIощт

Iофыгъоу щызэрахьэхэрэм яшIуагъэкIэ Адыгеим эпидемиологиемкIэ изытет зыпкъ щеуцожьы, медицинэм иучреждениехэр ыпэкIэ Iоф зэрашIэщтыгъэхэм техьажьых. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу мэхьанэу иIэм ыкIи пандемием илъэхъан IэпыIэгъу тедзэр игъоу зэрэщытыгъэм, медицинэ организациехэм къафатIупщыгъэри ахэтэу.

Джащ фэдэу шышъхьэIу мазэм и 12-м УФ-м и Правительствэ унашъо ышIыгъ Адыгэ Республикэм сомэ миллион 61,4-м ехъу къыфитIупщынэу. Ар мылъку IэпыIэгъу тедзэу медицинэ организациехэм агъэфедэнэу къыдыхэлъытагъ ошIэ-дэмышIэ Iоф къызыщыхъурэ лъэхъаным е узхэу цIыфхэм япсауныгъэ егоон зылъэкIыщтхэм заушъомбгъуным ищынагъо зыщыщыIэм.

Мы унашъор ашIыгъ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Комиссиеу бюджет мылъкур зэрагощыщтым дэлажьэрэм къызэрахилъхьагъэмкIэ ыкIи УФ-м и Къэралыгъо Думэ Адыгеир къыщызыгъэлъэгъорэ депутатэу Владислав Резник иIэпыIэгъукIэ.

УФ-м и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным Правительствэм изэхэсыгъо къызэрэщиIуагъэмкIэ, коронавирусым епхыгъэ гумэкIыгъом шIокI зимыIэ медицинэ ухъумэным ипшъэрылъхэр къыгъэхьылъагъэх. IэзапIэхэмрэ сымэджэщхэмрэ мылъкоу агъэкIодырэм хэхъуагъ зэпахырэ узыкIэм игъэхъужьын зэрэпылъхэм ыпкъ къикIэу, федэу къахьыжьырэми къыщыкIагъ зэшIуахыщтыгъэ IэпыIэгъур нэмыкI лъэныкъохэмкIэ къызэрэзэтырагъэуцуагъэм пае. Коронавирусым пэуцужьыгъэным зиIофшIэн емыпхыгъэхэм ялэжьапкIи ащ нахь макIэ ышIыгъ. Мы узымкIэ сымаджэхэм ягъэхъужьын медицинэ учреждениехэм тырагъэкIуадэрэм ыкIи сымэджэщхэм ачIафэхэрэм узыкIэм икъыхэгъэщын зэрэзэшIуахыщтым мылъку IэпыIэгъу тедзэр апэIуагъэхьащт.

УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къикIэу Адыгеим ибюджет мылъкур къихьащт. Нэужым республикэ бюджетым икIэу шIокI зимыIэ медицинэ ухъумэным ичIыпIэ фонд ибюджет ар фатIупщыщт. Сымэджэщхэмрэ IэзапIэхэмрэ зыпкъ итэу Iоф ашIэныр, врачхэмрэ нэмыкI IофышIэхэмрэ лэжьапкIэ ятыгъэныр ащ ишIуагъэкIэ зэшIохыгъэ хъущтых.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах