Примерное время чтения: 2 минуты
114

Союзым икъутамэ Адыгеим къыщызэIуахы

Общественнэ организациеу «Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ Адыгеим къыщызэIуа­хы. Ащ фэгъэхьыгъэу мы организацием итхьаматэу Павел Красноруцкэр Мые­къуапэ щыIагъ ыкIи Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан IукIагъ.

Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Аминэт, Адыгэ къэралыгъо ыкIи Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетхэм яректорхэу Хъунэго Рэщыдэрэ Къуижъ Саидэрэ. Союзым икъутамэ Адыгеим къызэрэщызэIуахырэм мэхьанэшхо зэриIэр, ныбжьыкIэхэмкIэ ар IэпыIэгъушIоу зэрэщытыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

«Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныб­жьыкIабэ тиI, ахэм республикэр ыпэкIэ лъагъэкIотэным, экономикэм хэхъоныгъэхэр ра­гъэшIыным тыщэгугъы», - къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Павел Красноруцкэм къызэ­риIуагъэмкIэ, фестивалэу «Студентхэм ягъатх» зыфиIорэр блэ­кIыгъэ илъэсым Адыгеим дэгъу дэдэу щырагъэкIокIыгъ. АщкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ АР-м и ЛIышъхьэ «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныб­жьыкIабэ республикэм зэ­рисыр къыдалъыти, Союзым ишъолъыр къутамэ мыщ къыщы­зэIуахынэу рахъухьагъ. Ащ ипащэу агъэнэфагъ Адыгэ къэралыгъо университетым истудентэу Артур Мелитонян.

П. Красноруцкэм къызэрэ­хигъэ­щыгъэмкIэ, илъэс 14-м къыщегъэжьагъэу илъэс 30-м нэс зыныбжьхэм Iоф адашIэ. КIэлэеджакIохэм, студентхэм, IофшIапIэ Iут ныбжьыкIэхэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи Iэпы­Iэгъу афэхъунхэм фэшI программэ гъэнэфагъэхэр агъэфедэх.

Ащ фэдэ екIолIакIэм шIуа­гъэ къызэритырэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ. Урысыем ишъо­лъыр 75-мэ Союзым икъу­тамэхэр къащызэIуахыгъэх, джы ахэм Адыгеири ащыщ хъугъэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах