Примерное время чтения: 2 минуты
17

Сымэджэщхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Майкоп, 15 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Адыгэ республикэ сымэджэщэу зэпахырэ узхэр зиIэхэм зыщяIазэхэрэм игъэцэкIэжьын пае республикэ бюджетым сомэ миллион 20 къыхагъэкIыгъ.

Пандемием илъэхъан анахь пшъэрылъышхо зэшIозыхыгъэхэм а сымэджэщыр ащыщ. Коронавирусыр къызэутэлIэгъэ нэбгырэ 250-м телъытагъэу ар щыт. НепэкIэ Адыгеим а узыр зиIэу исхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу къыкIичыгъ.

Зэпахырэ узхэр къызэутэлIагъэхэм зыщяIазэхэрэ Адыгэ республикэ сымэджэщыр гъэцэкIэжьыгъэным пае коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм япчъагъэ къызщыкIичыгъэ лъэхъаныр къызфагъэфедэщт. Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ащ фэдэ пшъэрылъ фишIыгъ, ищыкIэгъэ IофшIэнхэр зэкIэ дэгъоу ыкIи псынкIэу зэшIуахынхэу ариIуагъ.

ГъэцэкIэжьын Iофхэр рагъэжьэгъахэх, мазэм къыкIоцI ящэнэрэ къатым ибоксхэр ыкIи икоридорхэр агъэцэкIэжьыщтых, иммунологическэ лабораториер, операционнэ блокыр зэтырагъэпсыхьащтых. Джащ фэдэу унашъхьэмрэ шъхьаныгъупчъэхэмрэ агъэцэкIэжьыщтых. ЗэренэгуехэрэмкIэ, жъоныгъуакIэм сымэджэщым иIофшIэн ригъэжьэжьыщт.

Ащ нэмыкIэу ыпкIэ зыхэмылъ медицинэ IэпыIэгъу язытырэ сымэджэщхэмрэ поликлиникхэмрэ тапэкIи мылъку аратыщт. Мыщ къыхеубытэх ковидыр къызэутэлIагъэхэр ыкIи ащкIэ зэгуцафэхэрэр.

Адыгеим сомэ миллиони 132,3-м ехъу джыри къыфыхагъэкIыщт. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIуагъ Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатэу, бюджетымкIэ комитетым хэтэу Владислав Резник. Мыщ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, шIокI зимыIэ медицинэ страхованием ичIыпIэ фондхэм ахъщэр аIэкIагъэхьащт.

«ОМС-м ичIыпIэ фонд хэгъэхъогъэным пае 2021-рэ илъэсым сомэ миллион 500 фэдиз къатIупщыгъагъ. ДжырэкIэ республикэм сомэ миллиони 132-м ехъоу къыфыхагъэкIыгъэр ОМС-м ичIыпIэ фонд хагъэхъощт, джащ фэдэу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэм игъом ковидыр къыхагъэщын алъэкIыным, Адыгеим исхэм ыпкIэ зыхэмылъ медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным апэIуагъэхьащт», — къыIуагъ Владислав Резник.

Шъугу къэдгъэкIыжьын: бюджет ассигнованиехэр атегощэгъэнхэм фэгъэзэгъэ парламент Комиссиемрэ УФ-м и Правительствэрэ унашъоу зэдашIыгъагъэм ишIуагъэкIэ пандемием илъэхъан Адыгеим ренэу федеральнэ мылъку тедзэ къыфыхагъэкIыгъ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ учреждениехэм, медицинэм иIофышIэхэм, ыпкIэ зыхэмылъ Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм апэIуагъэхьанэу.

«ЦIыфхэм яIэзэнхэмкIэ медицинэм иучреждениехэм яIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэным тегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт. ТапэкIэ зэшIотхын фэе зичэзыу пшъэрылъхэм ащыщых Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, тисымэджэщхэр джырэ уахътэм диштэрэ медицинэ Iэмэ-псымэхэмкIэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэр. ЦIыфхэм щыIэкIэ дэгъу яIэу нахьыбэ къагъэшIэнымкIэ —Урысые Федерацием и Президенэу Владимир Путиным къыгъэуцурэ анахь пшъэрылъ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщыр пхырыщыгъэнымкIэ — а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах