Примерное время чтения: 2 минуты
14

ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын зыфагъэхьазыры

Майкоп, 20 апреля - АиФ-Адыгея.

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ТекIоныгъэм ия 77-рэ илъэс имэфэкIэу жъоныгъуакIэм хагъэунэфыкIыщтым изыфэгъэхьазырын, мыщкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципалитетхэм япащэхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ыкIи УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу АР-м щыIэм ялIыкIохэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, тицIыфхэм анахь мэхьанэшхо зэратырэ ТекIоныгъэм и Мафэ зэрифэшъуашэу хэгъэунэфыкIыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ, ащкIэ ведомствэхэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм пшъэрылъхэр къафишIыгъ.

«Пандемием илъэхъан игъэкIотыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхэтщэнхэу хъугъэп, мы мафэр икъу фэдизэу дгъэмэфэкIын тлъэкIыгъэп. Джы эпидемиологием изытет нахьышIу хъугъэшъ, ТекIоныгъэм и Мафэ зэрифэшъуашэу, зэкIэ щынэгъончъэным ишапхъэхэр къыдыхэлъытагъэхэу зэхэтщэн фае», -  къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТекIоныгъэшхом ихэгъэунэфыкIын изыфэгъэхьазырын, ащ къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэу зэхащэщтхэм гухэлъхэу щыIэхэм къатегущыIагъэх АР-м культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 1-м щегъэжьагъэу и 9-м нэс мэфэкI зэIукIэгъухэр, къэгъэлъэгъонхэр, культурнэ Iофтхьабзэхэр республикэм щыкIощтых. Ахэм ащыщых АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIощт мэфэкI зэхахьэр ыкIи концертыр, «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэ Iофтхьабзэр ыкIи дзэкIолI пщэрыхьапIэр зэхащэщтых, творческэ купхэм якъэгъэлъэгъонхэр, шыгъачъэр, нэмыкIхэри. МэфэкIыр мэшIоустхъумкIэ зэфашIыжьыщт.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнафэрэмкIэ, мы илъэсым «МыкIодыжьыщт полкым» нэбгырэ мин 20 фэдиз хэлэжьэщт. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэм, Щытхъум иорден икавалерхэм ясурэтхэр аIыгъхэу апэрэу юнармейцэ 58-рэ урамым къырыкIощтых.

Муниципалитетхэм ащыкIощт Iофтхьабзэхэм, политическэ партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ мэфэкIым епхыгъэу зэхищэрэ IофшIэным афэгъэхьыгъэ докладхэр къашIыгъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, жъоныгъуакIэм и 9-м ехъулIэу ветеранхэм шIухьафтынхэр араты- щтых.

Зэхэсыгъом икIэух рагъэкIокIыщт IофтхьабзэхэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр агъэнэфэнхэу, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ыкIи ахэм арагъапшэрэ цIыф купхэм зэрифэшъуашэу анаIэ атырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах