Примерное время чтения: 2 минуты
17

Терроризмэм пэшIуекIогъэныр

ЖъоныгъокIэ ыкIи диным епхыгъэ мэфэкIхэр зыщырекIокIыщтхэ лъэхъаным терроризмэм ылъэныкъокIэ мыхъо-мышIагъэхэр зэрамыхьанхэм, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ тэрэзэу рекIокIыным, нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх терроризмэм пэшIуекIорэ Комиссиеу Адыгэ Республикэм щызэхэщагъэм изэхэсыгъо.

Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Джащ фэдэу зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

ФСБ-м и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм, Адыгэ Республикэм и МВД ыкIи къалэу Мыекъуапэ япащэхэм къызэратыгъэмкIэ, пасхэм, Радоницэм, Бирамым, Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ я Мафэ, ТекIоныгъэм и Мафэ зыщыкIощтхэм къулыкъу гъэнэфагъэхэм яIофшIэн нахь гъэлъэшыгъэнымкIэ хэушъхьафыкIыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьащтых.

Террористическэ Iофтхьабзэ горэхэр къэхъущтхэу аIозэ амышIэхэрэр къытеонхэ зэралъэкIыщтыр къаIуагъ. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу ащ фэдэу амышIэхэрэр къытеохэу гъогогъуи 6-рэ къыхэкIыгъ, ахэмкIэ уголовнэ Iофхэр къызэIуахыгъэх. Общественнэ структурэхэм, студентхэм, лъэпкъ общинэхэм ыкIи нэмыкI къэралхэм къарыкIыгъэхэм ялIыкIохэм а IофыгъомкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьанхэ зэрэфаер, гурыгъэIон IофшIэныр къагъэланлэ зэрэмыхъущтыр къыхагъэщыгъ.

IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэхэм япаспортхэм ыкIи миграционнэ режимыр зэрагъэцакIэрэм яуплъэкIункIэ Iофтхьэбзэ тедзэхэр зэшIуахынхэу игъо афалъэгъугъ. Анахьэу мыщкIэ мэхьанэ зиIэр студентхэм тэрэзэу Iоф адэшIэгъэныр ары. Инфраструктурэм ипредприятиехэми якъэухъумэн нахь агъэлъэшын фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм къащыуцугъ.

«Общественнэ щынэгъончъагъэм къыдилъытэрэ лъэныкъохэмкIэ теурыкIуагъэ къызхэдгъафэ хъущтэп. Общественнэ порядкэр къэухъумэгъэнымкIэ кIочIэ гъэнэфагъэхэр хьазырынхэ фае, дин е лъэпкъ Iофыгъохэм япхыгъэу зэщыхъон нэшанэ зиIэ мыхъо-мышIагъэхэр зэрамыхьанхэм тынаIэ тетымыгъэты хъущтэп. Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэр терроризмэм тапэкIи щыухъумэгъэнхэм лъэшэу тынаIэ тедгъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIухэм зызщагъэпсэфырэ чIыпIэхэми амал зэриIэкIэ нахь лъэшэу анаIэ атырагъэтын зэрэфаем фэгъэхьыгъэу къаIуагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Росгвардием и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм япащэхэм. Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным республикэ организациищмэ якIэлэцIыкIу мини 2,2-м ехъумэ загъэпсэфыщт. Ащ нэмыкIэу еджапIэхэм мафэрэ лагерьхэм Iоф ащашIэщт, ащ фэдэ лагерэу 91-мэ кIэлэцIыкIу мини 4,8-м ехъумэ защагъэпсэфыщт. Псэуалъэхэм уплъэкIун Iофхэр ащыкIуагъэх, щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр дагъэзыжьых.

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъохэр къэмыхъунхэм пае къэгъэгъунэн-къэухъумэн Iофым фэгъэзагъэхэм инструктажхэр нахьыбэу афызэхащэнхэ фае.

Обществэм радикальнэ дин Iофтхьабзэхэм зыщамыушъомбгъунымкIи гурыгъэIон Iофтхьабзэхэр зэрэзэшIуахыщтхэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр тегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ арыс быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэрэ Мыекъопэ, Адыгэ епархиемрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу язэдэлэжьэныгъэ макIо. Дин организациехэм ялIыкIохэр ныбжьыкIэхэм аIокIэх, терроризмэм пэшIуекIорэ республикэ Комиссием иунашъохэр агъэцакIэх ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэм апае материалхэм ягъэхьазырын хэлажьэх.

Зэхэсыгъом икIэухым терроризмэм пэшIуекIорэ муниципальнэ комиссием Iофэу ышIэрэм епхыгъэ зэфэхьысыжь къышIыгъ Адыгэкъалэ ипащэ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къулыкъухэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ терроризмэм пэшIуекIорэ комиссием ыштэгъэ унашъохэмкIэ Iофыгъоу зэшIуахыхэрэр ашъхьэкIэ ауплъэкIухэзэ ашIынэу.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах