22

Урысыем и Правительствэ идиплом Адыгеим къыфагъэшъошагъ

Майкоп, 20 ноября - АиФ-Адыгея.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр 2020-рэ илъэсым зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ шъолъырхэм япащэхэм апашъэхьэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, автомобиль гъогухэм зягъэушъомбгъугъэныр япшъэрылъ шъхьаIэхэм зэу ащыщ.

Iофтхьабзэм икIэух Урысыем ишъолъырхэу гъогушIынымкIэ анахьэу гъэхъагъэ зиIэхэм ацIэ къыраIуагъ. Адыгеим ишъолъыр проект командэ Урысыем и Правительстэ идиплом къыфагъэшъошагъ. Тын лъапIэр Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу, республикэм и Официальнэ лIыкIоу УФ-м и Президент дэжь щыIэ ТхьакIущынэ Мурат къыратыжьыгъ.

«2020-рэ илъэсым сомэ миллион 485-м ехъу зыпэIухьэгъэ гъогу псэолъэ 49-мэ яшIын Адыгеим ыухыгъ. Мыгъэ Урысыем и Правительствэ иунашъокIэ 2021-рэ илъэсым пае къыдэлъытэгъэ мылъкум ипроцент 50-р къатIупщыгъах. Километрэ 17,1-рэ зикIыхьэгъэ автомобиль гъогу Iахьи 10 ащкIэ агъэцэкIэжьыщт», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу транспорт инфраструктурэм къуаджэм зыщегъэушъомбгъугъэным республикэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты. Автомобиль гъогу километри 7,5-мэ ягъэкIэжьын пае мыгъэ сомэ миллион 212-рэ къыхагъэкIыгъ.

Шъолъыр проектэу «Гъогу хъызмэтым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2022-рэ илъэсым нэс сурэт ыкIи видео зэрэтырахырэ пкъыгъуи 100 фэдиз агъэуцунэу рахъухьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых