Примерное время чтения: 2 минуты
118

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Майкоп, 20 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ. Зэгъунэгъу шъолъыритIумэ лъэныкъуабэмэ атегъэпсыхьагъэу зэдэлэжьэныгъэ азыфагу илъ.

Трахъо Тимур къызэриIуагъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм республикэмрэ краимрэ ведомствэ зэзэгъыныгъэ пшIы пчъагъэ зэдашIыгъ. Ахэр хабзэм игъэцэкIэкIо ыкIи иунэшъошI къулыкъухэм, дин ыкIи общественнэ объединениехэм язэпхыныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэх. Адыгеим илIыкIо IофшIапIэ адыгабзэмрэ адыгэ культурэмрэ язэгъэшIэнкIэ курсхэр щызэхащагъэх.

«Краснодар краимрэ тэрырэ зэфыщытыкIэ фабэхэр тазыфагу илъых. Тэ ащ осэшхо фэтэшIы, тэгъэлъапIэ. Зы шъолъыр тызщыпсэурэр, тиIофыгъохэри зэфэдэх, арышъ, тызэгъусэу ахэр зэдызэшIотхынхэ фае. Гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, культурэм, мэкъу-мэщым алъэныкъокIэ тизэдэлэжьэныгъэ джыри нахь дгъэлъэшын фае. Мэкъу-мэщым епхыгъэ къэгъэлъэгъонхэм, аграрнэ IофыгъохэмкIэ научнэ Iофтхьабзэхэм, техникэм якъэгъэлъэгъонхэм типредпринимательхэр нахь чанэу ахэдгъэлэжьэнхэм тынаIэ тедгъэтын фае», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэбзэихъухьан IофшIэнымкIэ зэдэлэжьэныгъэ-зэгурыIоныгъэ тазыфагу илъыным мэхьанэшхо иIэу щыт.

Джащ фэдэу Пшызэ шъолъыр тиIофшIэгъоу исхэм анаIэ нахь зытырагъэтырэ, кIэщакIо зыфэхъухэрэ Iофтхьабзэхэр зэхафыхэзэ ашIынэу, ахэм опытышIоу аIэкIэлъым кIырыплъынхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах