16

Зэхэсыгъом зыщахэплъагъэхэр

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр Адыгеим и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыкIуагъ.

Лъэпкъ проектхэр, шъолъырым хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэр зэрагъэцакIэхэрэм, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ республикэм иIофхэм язытет мыщ щатегущыIагъэх, Iофыгъо заулэмэ щахэплъагъэх.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым къызэритыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм ахэхьэрэ псэуалъэхэу ашIыщтхэм е агъэцэкIэжьыщтхэм япроцент 50-м ехъумэ апае зэзэгъыныгъэхэр зэхагъэуцуагъэх. Шэуджэн районым щашIыщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ цIыфхэм япсауныгъэ зыщагъэпытэщт комплексэу Красногвардейскэ районым щагъэпсыщтымрэ апае мы охътэ благъэм аукционхэр зэрэзэхащэщтхэмкIэ макъэ къагъэIугъ. Унэе программэм диштэу сабыибэ зиIэ унагъохэу Мыекъуапэ дэсхэм псэупIэ зыщагъэпсыщт чIыгу Iахьхэу аратыгъэхэм яинженер инфраструктурэ мыгъэ агъэпсынэу, газ станциер поселкэу Краснооктябрьскэм щагъэкIэжьынэу, промышленнэ паркэу поселкэу Яблоновскэм щагъэпсыщтым иинфраструктурэ пае проектхэр зэхагъэуцонэу рахъухьэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ ящыкIэгъэ документацием игъэхьазырынкIэ Iофэу ашIэрэр агъэлъэшынэу афигъэпытагъ, лъэпкъ проектхэмрэ унэе программэмрэ апае мылъкоу къыхагъэкIырэр игъом ыкIи шIуагъэ къытэу агъэфедэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Адыгэ Республикэм ипащэ ариIуагъ 2022-рэ илъэсым Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм языфэгъэхьазырын непэ рагъэжьэнэу.

«Республикэм исхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэщтыр ащ бэкIэ елъытыгъэщт. Демографием, гъэсэныгъэм, цIыфхэм IофшIэн къафэгъотыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр ыкIи нэмыкIхэр зэшIуахых. Документхэм ягъэхьазырынкIи, псэолъэшIын-монтаж IофшIэнхэм язэхэщэнкIи нахь загъэчанын фае. ИщыкIагъэ зыхъурэм, сменищэу Iоф ашIэнэу амалхэр зэхашъущэх. Республикэм пшъэрылъэу зыфишIыжьыгъэхэр икъоу ыгъэцэкIэнхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ республикэм иIофхэм язытет зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. ГущыIэм пае, госпитальхэм ячIыпIэхэм къащыгъэкIэгъэным епхыгъэ Iофыгъом хэплъагъэх. Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, зэпахырэ узхэмкIэ республикэм Iофхэр нахьышIу щыхъугъэх, коронавирусыр къызэузхэу чэщ-зымафэм къыхагъэщырэр нэбгыри 8. Коронавирусым пэуцужьыгъэным пае вакцинэ зыхарагъэлъхьан зэрэфаем игугъуи зэхэсыгъом къыщашIыгъ. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, прививкэ зыщашIырэ чIыпIэ 30-м ехъу муниципалитетхэм ащызэхащагъ. Республикэм къыIэкIэхьэгъэ вакцинэхэм япроцент 85-м ехъур ахалъхьэгъах. КъумпIыл Мурат мыщкIэ нахь загъэчанынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Санавиацием изегъэушъомбгъуни лъагъэкIуатэ. А гухэлъым пае 2021-рэ илъэсым федеральнэ бюджетым сомэ миллион 45-рэ къыхагъэкIыщт. Вертолетэу «Ансат» зыфиIорэм непэ апэу зиIэтыщт, коронавирусым лъэшэу ыгъэгумэкIырэ сымэджитIур ащкIэ поселкэу Инэм игоспиталь къырахынхэшъ, республикэ инфекционнэ сымэджэщым къахьыщтых. Вертолетым ищыкIэгъэ оборудованиер зэкIэ ит, сымаджэхэм врач-реаниматологхэмрэ медсестрахэмрэ ягъусэх.

«Санитарнэ авиацием хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным мэхьанэшхо иI. Республикэм исхэр вертолеткIэ псынкIэу федеральнэ гупчэхэм анагъэсынхэ, гъогухэм атехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм ахэфыкъухьэхэрэм, республикэм ипсэупIэ Iудзыгъэхэм, икъушъхьэлъэ чIыпIэхэм ащыпсэухэрэм IэпыIэгъу псынкIэ арагъэгъотын алъэкIы. ТапэкIи мы лъэныкъом нахь зедгъэушъомбгъущт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ къуаджэхэм адэт аптекэхэм Iэзэгъу уцхэр икъоу ачIэлъхэмэ ауплъэкIузэ ашIынэу. Адыгеим ипащэ цIыфхэм лъэшэу ящыкIэгъэ товархэр зычIэлъ тучанхэр псэупIэ цIыкIухэм адэтмэ зэрегъашIэ.

Республикэ бюджетым хахъохэр нахьыбэу иIэнхэм, чIыгум епхыгъэ зэфыщытыкIэхэмкIэ ыкIи къэлэгъэпсынымкIэ хабзэхэр амыукъонхэм, гъэсэныгъэ языгъэгъотрэ учреждениехэу къызэIуахыгъакIэхэм кадрэхэр къафэгъотыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом щахэплъагъэх.

Хьэ гъорыкIохэм яIыгъыпIэхэм язэхэщэнкIэ къэралыгъомрэ цIыф унаехэмрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Социальнэ хъытыухэмкIэ цIыфхэм мыщ фэдэ лъэIухэмкIэ закъыфагъазэу хъугъэ.

Зэхэсыгъом икIэух АР-м и ЛIышъхьэ Адыгеим и Правительствэ хэтхэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ республикэм хэхъоныгъэ зэришIын фэе лъэныкъо пстэухэмкIи чанэу Iоф зэрашIэн, шъолъырым ыцIэкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатхэр, сенаторхэр, федеральнэ гупчэхэм, муниципалитетхэм япащэхэр зэдырагъаштэу зэрэзэдэлэжьэнхэ фаер.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых