Примерное время чтения: 2 минуты
14

Зэкъошныгъэм игъогукIэ

Херсон хэкумкIэ Геническэ районымрэ Донбассрэ къарыкIыгъэ кIэлэцIыкIухэм Адыгеим илагерьхэм шышъхьэIум защагъэпсэфы. КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэхэщэгъэным, ахэм апкъышъол псыхьэгъэным икъукIэ анаIэ атырагъэтынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъыр зэрагъэцакIэрэр бэмышIэу ыуплъэкIугъ. КIэлэцIыкIу лагерьхэу «Горный», «Лань» зыфиIохэрэм ар ащыIагъ, кIэлэцIыкIухэми, ахэм янэ-ятэхэми адэгущыIагъ.

АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, джыдэдэм кIэлэцIыкIу 600-мэ Адыгеим илагерьхэу «Лань», «Горный» зыфиIохэрэм защагъэпсэфы. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 400 фэдизыр Геническэ районым, кIэлэцIыкIуи 100-р ДНР-м къарыкIыгъэх. АР-м культурэмкIэ и Министерствэрэ АР-м физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитетрэ зэдызэхагъэуцогъэ программэ гъэшIэгъоным диштэу ахэм мэфэ 21-рэ Адыгеим зыщагъэпсэфыщт. КъэIогъэн фае республикэм итворческэ коллективхэм ахэтхэр мафэ къэс кIэлэцIыкIу лагерьхэм зэрэкIохэрэр, концертхэр къызэратыхэрэр, мастер-классхэр зэрэзэхащэхэрэр, кIэлэцIыкIухэр народнэ творчествэм, лъэпкъ хабзэхэм нэIуасэ зэрафашIыхэрэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэлэцIыкIухэм заIокIэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрэзэхащэрэм кIэупчIагъ. Ны-тыхэм КъумпIыл Мурат «Тхьауегъэпсэу» къыраIуагъ кIэлэцIыкIухэм лъэшэу ынаIэ зэратыригъэтырэм фэшI. ЗекIо, Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр, адыгэ къашъомкIэ мастер-классхэр зэрафызэхащэхэрэр кIэлэцIыкIухэм ягуапэу къаIотагъ. Спортым пылъхэм футболымкIэ ыкIи боксымкIэ тренировкэхэр Мыекъуапэ испорт еджапIэхэм ащарагъэхьых. Геническэ районым испортсмени 5 физкультурникым и Мафэ ехъулIэу дзюдомкIэ республикэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъ. ШышъхьэIум и 25-м нэс джыри Iофтхьэбзэ гъэшIэгъоныбэ кIэлэцIыкIухэм афызэхащэщт. Ащ ыуж ахэр ядэжь ащэжьыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ ведомствэ заулэмэ зэдэлэжьэныгъэу адыриIэр ыгъэлъэшынэу.

«КIэлэцIыкIухэм дэгъоу загъэпсэфын, апкъышъол агъэпытэн, чэфэу яуахътэ агъэкIон фае. Тиреспубликэ щагъэкIогъэ уахътэр ахэм агу къинэжьын, тишъолъыр фэгъэхьыгъэу нахьыбэ арагъэшIэн, Адыгеим щыщ кIэлэцIыкIухэм ныбджэгъуныгъэ адашIын фае. Зэкъошныгъэм игъогу кIыхьэ тапэ илъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр тиIэпыIэгъоу Геническэ районым щыпсэухэрэм тишIуагъэ ядгъэкIыщт. Джыдэдэм «Псауныгъэм имэшIоку» зыфиIорэ Iофтхьабзэр ащ щызэхащэ, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр агъэпсыхэу фежьагъэх. Iоныгъом и 1-м ехъулIэу кIэлэцIыкIухэм апае шIухьафтынхэр тэгъэхьазырых. Тызэгъусэу къиныгъохэр зэкIэ зэпытчыщтых», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ Геническэ районым къикIыгъэ кIэлэцIыкIухэм янэ-ятэхэм адэгущыIэзэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах