11

Зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх

Майкоп, 22 июля - АиФ-Адыгея.

Жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын ипрограммэ нахь псынкIэу гъэцэкIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ зэзэгъыныгъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ къэралыгъо корпорациеу, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондым ипащэу Константин Цицинымрэ кIэтхагъэх.ЫпэкIэ агъэнэфэгъэгъэ уахътэм (2025-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м) ычIыпIэ 2022-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м нэс цIыфхэр агъэкощынхэ фае.

«Мы программэм игъэцэкIэн шъолъырым нахь ыгъэпсынкIэнэу республикэм ипащэ тезэгъыгъ. Программэм иIофшIэн Адыгеим зыщиухыщт 2021-рэ илъэсым ыуж, ащ къыкIэлъыкIорэ едзыгъом пэIухьащт мылъкур къэттIупщынэу едгъэжьэщт. 2017-рэ илъэсым ыуж квадратнэ метрэ мини 4,5-рэ аварийнэу алъытагъ, ау а пчъагъэр зэрэнахьыбэр къыдгурэIо. Ащ къыхэкIкIэ программэм игъэцэкIэн нахь дгъэлъэшын фае», — къыIуагъ Фондым ипащэ.

Республикэм щыпсэухэрэмкIэ мыщ фэдэ екIолIакIэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Зэзэгъыныгъэм диштэу программэм игъэцэкIэн пэIухьащт пIалъэр илъэситIум ехъукIэ нахь макIэ тшIыгъэ. Ау 2021-рэ илъэсым ыкIэм нэс мы IофшIэныр тыухын амал щыI. Ащ фэдэ пшъэрылъ афэсшIыгъ профильнэ министерствэм ыкIи муниципалитетхэм япащэхэм», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах