Новости по теме: АР-м и ЛIышъхьэ

Нахьыжъхэм я Советэу республикэм щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Республикэм ипащэ «Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ шIэжь медалыр Советым хэтхэм, нэмыкI зэлъа­шIэрэ цIыфхэм аритыжьыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан щэрыон спортымкIэ УФ-м имастерэу, Пара-лимпийскэ гъэмэфэ джэгунхэм япрограммэ хэхьэрэ зэIухыгъэ Урысые спортивнэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ Валерий Пономаренкэр тыгъуасэ ригъэблэгъагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
IофшIэгъу дэкIыгъоу Москва щыриIэм къыриубытэу АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан УФ-м ухъумэнымкIэ иминистрэу Сергей Шойгу зэIукIэ­гъу дыриIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан дунэе научнэ конференциеу «Богослужебные практики и культовые искусства в политэтническом регионе» зыфиIорэм хэлажьэхэрэм аIукIагъ. Урысые научнэ фондым иIэпыIэгъукIэ Iофтхьабзэр Iо­ныгъом и 19 - 21-м Адыгэ къэралыгъо университетым щы­рагъэкIокIы
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан гипс заводэу «ВОЛМА» зыфиIорэм икъызэIухын фэгъэхьыгъэ концертым хэлэжьэнэу Адыгеим къэкIогъэ УФ-м инароднэ артистэу, музыкальнэ купэу «Любэм» ипащэу Николай Расторгуевым IукIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ