Примерное время чтения: 3 минуты
82

АР-м и ЛIышъхьэ Валерий Пономаренкэм фэгушIуагъ

Майкоп, 25 октября - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан щэрыон спортымкIэ УФ-м имастерэу, Пара-лимпийскэ гъэмэфэ джэгунхэм япрограммэ хэхьэрэ зэIухыгъэ Урысые спортивнэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ Валерий Пономаренкэр тыгъуасэ ригъэблэгъагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, АР-м физическэ куль­турэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет ипащэу Дэгужъые Му­рат, УФ-м, АР-м язаслуже­ннэ тренерэу Георгий Гуляйченкэр, АР-м ихэшыпыкIыгъэ командэхэр спортым фэзыгъэ­хьазырырэ гупчэм ипащэу Кобл Заид, сэкъатныгъэ зиIэхэм апае физ­культурнэ-спортивнэ гупчэм ипащэу Татьяна Буграновар.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, спортым ылъэ­ныкъокIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIыхэрэм зэрафэразэр ыкIи зэрарыгушхорэр къыIуагъ. Адыгеим икIыгъэ Валерий Пономаренкэм щэрыонымкIэ зэIу­хыгъэ Урысые зэнэкъокъум ты­жьын ыкIи джэрз медалитIу къыщилэжьыгъ, ащкIэ ТхьакIу­щынэ Аслъан фэгушIуагъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

- Бразилием щыкIогъэ Паралимпиадэм Урысыем щыщхэр хэлэжьэнхэу амал ямыIа­гъэми, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум зэкIэ хэлэжьагъ ыкIи ясэнаущыгъэ къыща­гъэлъэ­гъуагъ. Къиныбэ спортсменхэм арагъэ­лъэ­гъугъ, ау агу агъэ­кIо­дыгъэп, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгеим щыщ спортсменхэр спортивнэ джэгун инхэм, олимпиадэхэм ахэлэжьэнхэм, УФ-м ихэшыпы­кIыгъэ командэхэм ахэ­хьанхэм фэшI къатефэрэр зэрашIэрэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Зэнэкъокъу инхэр зы­щызэхэпщэнхэ плъэ­кIыщт спор­тивнэ объектыкIэхэр ашIых. Физкультурнэ-оздоровительнэ комплек­ситIу бассейнхэр ахэтхэу ашIыгъ, футбол ешIэпIи 100 фэдиз агъэ­псыгъ. ЩэрыуапIэм, бэнапIэм ыкIи стадионым ягъэ­псын мы илъэсым ыкIэм нэс аухынхэу щыт.

- Республикэм ис цIыфхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэр, къыткIэ­хъу­хьэрэ ныбжьыкIэхэр спортым пыщэгъэнхэм фэшI ищыкIагъэр зэкIэ тэшIэ. Спортыр ахэм афы­зэIухыгъэныр типшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ. АщкIэ ищы­кIэгъэ Iэмэ-псымэхэр зэтэгъэ­гъотых. Тиспортсменхэр ыпэкIи дэгъукIэ къахэщынхэу, чемпи­оныцIэр нахьыбэрэ къалэжьы­нэу тэгугъэ, - еIо ТхьакIущынэ Аслъан.

Нэужым 2016-рэ илъэсым къалэу Химки щыкIогъэ гъэмэфэ паралимпиадэ джэгунхэм ахэлэжьэгъэ Валерий Пономаренкэм АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан сомэ мил­лионрэ ныкъорэ, ащ итренерэу Георгий Гуляйченкэм сомэ мин 500 зэрылъхэ сертификатхэр аритыгъэх. Ахэм ыкIи Кобл Заидрэ Татьяна Буграновамрэ республикэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ бгъэхалъхьэхэр афигъэ­шъошагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах