Примерное время чтения: 1 минута
95

Нэмыц-фашист техакIохэр зырафыжьыгъэр ­илъэс 70-рэ мэхъу

Сюжет Общество
Фото: www.maykop.ru

Майкоп, 29 января - АиФ-Адыгея. Республикэм нэмыц-фашист техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим ичIыпIэ зэфэ­шъхьафхэм мы мафэхэм ащы­­зэхащэх.

Хэгъэгу зэо­шхом щыфэхыгъэ тидзэ­кIолI­хэм ясаугъэтэу Мыекъуапэ дэтым дэжь тыгъуасэ къыщызэрэугъоигъэх зэо зэфэ­шъхьафхэм ахэлэжьагъэхэр, гъэцэкIэкIо хабзэм илIыкIо­хэр, ветеран ыкIи ныбжьыкIэ организациехэм ахэтхэр, нэмыкIхэри.

Тихэгъэгу, тиреспубликэ шъхьафит зышIыжьыгъэ дзэ­кIолIхэм зэрахьэгъэ лIы­хъужъ­ныгъэр цIыфхэм зэращымыгъупшэщтыр, заом щы­фэхыгъэхэр егъэшIэрэ шIэжьэу тыгу зэрилъыщтхэр къыхагъэщызэ, къэзэрэугъоигъэхэр фэхыгъэхэм зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

Саугъэтым къэ­гъэгъэ блэрхэр кIэралъхьагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах