Примерное время чтения: 2 минуты
88

ТекIоныгъэм ия 71-рэ илъэс Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Майкоп, 10 мая - АиФ-Адыгея.

ЖъоныгъуакIэм и 9-м тикъэлэ шъхьаIэ щыкIогъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр Мыекъуапэ игупчэ мемориал къэгъагъэхэр ыкIи блэрхэр зэрэкIэралъхьагъэхэмкIэ ублагъэ хъугъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэу ТхьакIущынэ Аслъан Хэ­гъэгу зэошхом хэкIодэгъэ дзэ­кIолIхэм яшIэжь ыгъэлъапIэзэ «ЕгъэшIэрэ машIом» къэгъэгъэ блэр кIэрилъхьагъ. А Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Пре­мьер-министрэу КъумпIыл Му­рат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, депутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ къулы­къухэм, общественнэ объединениехэм, ныбжьыкIэ организациехэм ялIыкIохэр, студентхэр, кIэлэ­еджакIохэр, нэмыкIхэри.

Митингым цIыф бэдэдэ къе­кIолIагъ. Ахэм Хэгъэгу зэо­шхом иветеранхэу ахэтыгъэхэм къэзэрэугъоигъэхэр Iэгу афытеуагъэх, рэзэныгъэ гущы­Iэхэр апагъохыгъэх.

Непэ тикъэралыгъо, тиреспуб­ликэ мамырэу, рэхьатэу псэунхэм пае зыпсэ зыгъэтIылъы­гъэ лIыхъужъхэм яшIэжь агъэ­лъапIэзэ, къэзэрэугъоигъэхэр зы такъикърэ афэшъыгъуа­гъэх, саугъэтым блэрхэр ыкIи къэ­гъа­гъэхэр кIэралъхьагъэх.

ТекIоныгъэм ия 71-рэ и­лъэс Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм игъэкIотыгъэу хагъэ­унэфыкIыгъ, зэрэгъэчэфыгъэх, орэдхэр къаIуагъэх, къэшъуа­гъэх. Хабзэ зэрэхъугъэу, мыщ фэдэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр Адыгеим имуниципальнэ образование пстэуми ащыкIуагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах