Примерное время чтения: 2 минуты
85

Ассоциацием Iофэу ышIагъэм тегущыIагъэх

Майкоп, 18 апреля - АиФ-Адыгея.

Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия ХV-рэ зэфэс Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Прокурорэу Василий Пословскэр, Ассоциацием и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэу Джармэкъо Азмэт, депутатхэр, хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр, республикэм имуниципальнэ образование пстэуми яIэшъхьэтетхэр.

Зэфэсым хэлажьэхэрэр Ассоциацием Iофэу ышIагъэм икIэуххэм атегущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат зэфэсым хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихызэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Ассоциацием хэтхэм чIыпIэхэу зыфэгъэзагъэхэм ялъытыгъэу анахь зигъо Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэм анаIэ тырагъэтын фае, сыда пIомэ а Iофыгъохэм цIыфхэм ящыIакIэ зыфэдэщтыр ыкIи хабзэм цыхьэу фашIыщтыр ялъытыгъэу щыт.

«ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм тикъалэхэмрэ тикъуаджэхэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ, унэ-коммунальнэ лъэныкъомкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр тэрэзэу зэшIохыгъэнхэмкIэ, социальнэ инфраструктурэр гъэкIэжьыгъэнымкIэ пшъэдэкIыжьышхо ахьы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къуаджэм хъызмэтыр щызехьэгъэнымкIэ хабзэм икъулыкъухэм бэ зэшIуахын фаер. А лъэныкъомкIэ цIыфхэм къэбар тэрэзыр игъом аIэкIэгъэхьэгъэным, къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ программэм къыдилъытэхэрэр къызфагъэфедэнхэ зэралъэкIыщтыр агурыгъэIогъэным мэхьанэшхо иI. Зэфэсым зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, былымпIашъэхэм къакIичыгъ, илъэсым иублэгъум ехъулIэу ахэр япчъагъэкIэ зэрэхъугъэхэр мин 46,6-рэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, унэе хъызмэтшIапIэхэр былымхъуным епхыгъэу хэхъоныгъэ ашIыным кIэгъэгушIугъэнхэм, былымIусхэмрэ хъупIэхэмрэ ягъэгъотыгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу щыт.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ зэпхыгъэ шъыпкъэу щытых. ХэбзэIахьхэр зытыралъхьэхэрэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ, муниципальнэ мылъкур ыкIи чIыгухэр нахь шIогъэ ин хэлъэу гъэфедэгъэнхэмкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къэуцух.

Джащ фэдэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан, машIом зыкъымыштэным, терроризмэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зехьэгъэнхэм, цIыфхэм якощын япхыгъэ Iофыгъохэри зэрищыкIагъэм тетэу зэшIохыгъэнхэ фае.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах