30

Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 77-рэ хъугъэ

Майкоп, 19 февраля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим нэмыц техакIохэр зырафыжьыгъэхэр илъэс 77-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Мыекъуапэ игупчэ мемориал дэжь къыщызэрэугъоигъэх ветеранхэр, хабзэм икъулыкъухэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, кIэлэеджакIохэр. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, зэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ЕгъэшIэрэ машIом къэгъэгъэ блэрхэр ыкIи къэгъэгъэ Iэрамхэр кIэралъхьагъэх. Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

Адыгеим щыщэу Хэгъэгу зэошхом нэбгырэ мин 80 хэлэжьагъ, нэбгырэ мин 33-м ехъур ащ хэкIодагъ. ТичIыпIэгъухэм къэралыгъо тын лъапIэхэр къафагъэшъошагъэх, ахэм ащыщэу нэбгырэ 59-мэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъыцIэ къафаусыгъ ыкIи Щытхъум иорден истепенищ къаратыгъ.

Тихэгъэгу, тиреспубликэ шъхьафит зышIыжьыгъэхэ дзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр хэти щыгъупшэщтэп, зэошхом хэкIодагъэхэр егъэшIэрэ шIэжьэу тыгу илъыщтых.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах