Примерное время чтения: 2 минуты
64

Культурэ кIэн­ым икъэухъумэн Адыгеим анаIэ тырагъэты

IофшIэгъу зэIукIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм икультурнэ кIэн къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэфедэгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу ЦIыпIынэ Рустем.

Асташкинам къызэриIуагъэмкIэ, УФ-м куль­турэмкIэ и Министерствэ уна­шъоу ышIыгъэм диштэу «Культурнэ кIэным иобъектхэр къэ­ухъумэгъэнхэм ылъэныкъокIэ УФ-м изаконодательствэ бгъэфедэн зэрэплъэкIыщтыр» зыфиIорэ семинар-зэхэсыгъо Мыекъуапэ щызэхащэщт.

Ащ иIоф­шIэн хэлэжьэщтых Урысые Федерацием куль­турэмкIэ и Министерствэ, Къыблэ, Приволжскэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ялIыкIохэр. Iофтхьабзэм изэхэ­щэнкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр УФ-м культурэмкIэ и Министерствэ игъэIорышIапIэу Пшызэ шъолъыр щыIэмрэ АР-м культурнэ кIэныр къэухъумэ­гъэн­хэмкIэ ыкIи гъэфедэгъэн­ымкIэ игъэIорышIапIэрэ.

«Мэхьанэшхо зиIэ Iоф­тхьаб­зэу Адыгеим щыредгъэкIокIы­рэр бэдэд, ау культурнэ кIэн­ым, саугъэтхэм якъэухъумэн фэгъэ­хьыгъэу апэрэ зэрэщыкIо­щтыр», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан.

Къэралыгъо ыкIи республикэ мэхьанэ зиIэ саугъэтхэр Адыгеим бэу зэритхэр къыдэтлъытэзэ, ахэм ягъэцэкIэжьын, яIыгъын пэIухьащт ахъщэр афэтэтIупщы. Мыщ фэгъэзэгъэ гъэIорышIапIэм амалэу щыIэм­кIэ IэпыIэгъу тыфэхъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах