Примерное время чтения: 2 минуты
69

Адыгеим и прокуратурэ имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Фото: www.adygheya.ru

БлэкIыгъэ блыпэм, шышъхьэIум и 20-м, АР-м и и прокуратурэ органхэр зызэхащагъэр илъэс 90-рэ зэрэхъу­гъэм фэгъэхьы­гъэ торжественнэ зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щы­кIуагъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурор игуадзэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Сергей Воробьевыр, АР-м и Правительствэ хэтхэр, Адыгеим игъэцэ­кIэ­кIо, хэбзэгъэуцу, правэ­ухъу­мэкIо ыкIи судебнэ органхэм япащэхэр, прокуратурэм иветеранхэр, нэ­мыкIхэри.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зипрофессиональнэ мэфэкI хэзыгъэ­унэфы­кIы­рэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу, япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу агъэ­цэ­кIэн­хэу къафэлъэIуагъ.

Адыгеим и прокуратурэ илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм ыкIи профессионализмэгъэшхо ахэлъэу илъэс зэкIэ­лъыкIохэм Iоф зэрашIагъэм афэшI ЛIышъхьэм иуна­шъокIэ «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щыт­хъу­цIэр афагъэшъошагъ про­куратурэм иотдел ипащэу Сергей Жинжаровымэ УФ-м и Следственнэ комитет АР-мкIэ и Следст­веннэ гъэIорышIапIэ ипащэу Василий Семеновымрэ. Джащ фэдэу АР-м и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр нэбгырэ заулэмэ Тхьа­кIущынэ Аслъан ариты­жьыгъ.

Зэхахьэр мэфэкI концерткIэ аухыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах