Примерное время чтения: 2 минуты
86

Полицием икъулыкъушIэхэм ямэфэкI Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зипрофессиональнэ мэфэкI хэзыгъэ­унэфы­кIы­рэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу, япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу агъэ­цэ­кIэн­хэу къафэлъэIуагъ.

АР-м и МВД иструктурэ хэхьэрэ подразделениехэм якъулы­къушIэхэу зиIофшIэн щытхъу хэ­лъэу зыгъэцакIэхэрэм ведомст­веннэ наградэхэр, званиехэр афа­гъэшъошагъэх. Япшъэрылъхэр джыри нахь дэгъоу зэшIуахын­хэм пае къафащэфыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэри зыте­фэхэрэм аратыжьыгъэх.

Полицием Iоф щызышIэрэ нэбгырэ заулэмэ АР-м и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афа­гъэшъошагъэх. Мы структурэм къулыкъу щыпхьыныр сыдигъуи къиныгъ, непи арэущтэу щыт, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм закъыфигъазэзэ.

- Ау сыд фэдэ чIыпIэ гузэжъогъу шъуифагъэми, цIыф­хэм ярэхьатныгъэ къэшъуухъумэным, законым къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэури жъугъэцэ­кIэным шъупылъ, ащкIэ обществэр къышъуфэраз. Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ органхэмрэ МВД-м иIофышIэхэмрэ яIо зэхэлъэу, зэгурыIохэу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ непэ Адыгеим мамырныгъэ, рэхьатныгъэ, лъэпкъ зэгурыIо­ныгъэ илъ - ар зэкIэмэ анахь шъхьаI.

Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гу­щы­Iэ дэхабэ къафа­Iуагъ, агъэшIуа­гъэх. Зэхахьэр мэфэкI концерткIэ аухыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах