Примерное время чтения: 1 минута
61

Бжыхьасэхэм яIухыжьын Адыгеим щаухыгъ

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, бэдзэогъум и 30-м ехъулIэу бжыхьасэхэм яIухыжьын Адыгеим щаухыгъ. ПстэумкIи лэжьыгъэ тонн 232 республикэм къырихыжьыгъ.

Бжыхьэсэ зэфэшъхьафэу Iуа­хы­жьыгъэхэм гектар телъытэу районхэм центнер пчъагъэу къащырахыгъэр: Теуцожьыр - 31,8-рэ, Шэуджэныр - 30,9-рэ, Красногвардейскэр - 30,4-рэ, Джаджэр - 29,9-рэ, Кощхьаблэр - 24,3-рэ, Тэхъутэмыкъуа­ер - 21,9-рэ, Мыекъуапэр - 15,3-рэ.

Мыекъуапэ къепхыгъэ хъыз­мэт­шIапIэхэм бжыхьэсэ гектарэу Iуахыжьы­гъэ пэпчъ къытыгъэр центнер 19,2-рэ.

Мыгъэ пстэум­кIи бжыхьэсэ гектар мин 13,7-рэ чъыIэу щыIагъэхэм, ощхэу къе­щхыгъэхэм ыкIи фабэм агъэкIо­дыгъ.

Къыхэгъэщыгъэн фае, илъэс къэс лэжьыгъэ тонн мин заулэ фэдиз республикэм шIокIоды.

ГъэрекIо огъугъэ, блэкIыгъэ илъэсым Адыгеим ирайон заулэхэм псыр къакIэуагъ, мыгъэ кIымафэр лъэшэу чъыIагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах