Примерное время чтения: 3 минуты
140

Лэжьыгъэ бэгъуагъэ къахьыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ипащэу Юрий Петровым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм иагропромышленнэ комплекс Iофэу ышIагъэм, бжыхьасэхэм яIухыжьын зэфэхьысыжьэу фэхъугъэм тегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, бжыхьэсэ лэжьыгъэм иIухыжьын Адыгеим зэрэщыкIуагъэм инэу зэригъэрэзагъэр къыхигъэщыгъ. Iофышхо зышIэгъэ, чIэнагъэ фэмыхъоу лэжьыгъэр Iухыжьыгъэным пылъыгъэ профиль- нэ министерствэм, мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм, цIыф лэжьакIохэм ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

- Адыгеир чIыгулэжь шъолъырэу щыт, ар къэдгъэшъыпкъэжьызэ илъэс къэс лэжьыгъэ бэгъуагъэ къэтэхьыжьы, отраслэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм тынаIэ тет. Пстэуми зэгурыIоныгъэ тазыфагу илъэу тызэрэзэдэлажьэрэм мы къэгъэлъэгъон дэгъухэр къыкIэлъэкIох, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Юрий Петровым къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым зэкIэмкIи бжыхьэсэ гектар мин 99,2-рэ республикэм иIагъ, 2015-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр гектар мини 3-м ехъукIэ нахьыб. Апэрэу бжыхьэсэ тонн миллионныкъом ехъу къахьыжьыгъ. ГурытымкIэ зы гектарым центнер 52,5-рэ къырахыгъ, блэкIыгъэ илъэсым икъэгъэлъэгъонхэм ягъэпшагъэмэ, ар нахьыб.

Коц гектарым центнер 53,5-рэ къырахи, зэкIэмкIи тонн мин 455,6-рэ къахьыжьыгъ. Хьэ тонн мин 61-м ехъу аIожьыгъ. НэмыкI культурэхэмкIи гъэхъэгъэшIухэр щыIэх. Iоныгъор аухыгъ нахь мышIэми, чIыгулэжьхэр рэхьатэу щысхэп, тапэкIэ лэжьыгъэр зыщапхъыщт чIыгухэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэр ащызэшIуахых. Джащ фэдэу министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъэтхэсэ гектар мин 50 Iуахыжьынэу къапыщылъ. АщкIи лэжьыгъэ бэгъуагъэ къахьыжьынэу мэгугъэх.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, илъэсэу тызыхэтым зэкIэмкIи лэжьыгъэ тонн мин 720-рэ фэдиз республикэм игубгъохэм къарахынэу ары. Къихьащт илъэсым телъытагъэу бжыхьасэр зыщапхъыщт чIыгур гектар мини 100-м къырагъэхъущт.

- Зэфэхьысыжьхэм инэу тагъэгушIуагъ, тагъэгушхуагъ. Гъэпсэф ямыIэу чэщи мафи Iоф зышIэгъэ чIыгулэжьхэм «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо. Къэгъэлъэгъонэу тиIэхэм къядгъэхъузэ ыпэкIэ тылъыкIотэщт, чIыгулэжьхэм тишIуагъэ зэрядгъэкIыщтым, агу къызэрэдэтщэещтым тыпылъыщт, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Мыщ фэдэ зэфэхьысыжь дэгъухэр республикэм иIэнхэм зиIахьышIу хэлъ ыкIи сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъухэрэ АР-м и ЛIышъхьэ, Адыгеим и Премьер-министрэ чIыгулэжьхэр зэрафэразэхэр Ю. Петровым къыхигъэщыгъ. Мэкъу-мэщым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм къатефэрэ грантхэр, нэмыкI ахъщэ IэпыIэгъур игъом зэраIэкIахьэрэр, федеральнэ гупчэм ипрограммэ пстэуми зэрахэлажьэхэрэр анахь шъхьаIэу ылъытагъ,-къэзытхырэр Адыгэ Макъ».

- Мэкъумэщ хъызмэтым имызакъоу, нэмыкI отраслэхэми хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ къытIэкIэхьэрэ ахъщэр игъом ыкIи зищыкIагъэм пэIутэгъахьэ. АщкIэ Урысыем пэрытныгъэ щызыIыгъ шъолъырхэм тащыщ. А IофшIэныр тапэкIи лъыдгъэкIотэщт, бюджет сомэ пэпчъ зыдакIорэм тынаIэ тедгъэтыщт. Бжыхьэсэ лэжьыгъэ бэгъуагъэ мы илъэсым къэтхьыжьыгъ, ащкIэ чIыгулэжьхэм сафэгушIо, тызэрафэразэр джыри зэ ясэIо, - къыIуагъ кIэухым АР-м и ЛIышъхьэ.

Лэжьыгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIощт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах