Примерное время чтения: 1 минута
58

Адыгеир коцым щыкIэщтэп

Фото: АИФ

Арэу щыт нахь мышIэми,  къызэтынэкIыгъэ 2011-рэ илъэсым егъэпшагъэ­мэ, мыгъэ фышъхьэ лэжьыгъэ­хэм нахь макI къатыщтыр. Ащ фэдэ зэфэхьысыжьым къы­фэ­кIуагъэх Iоныгъор рамыгъа­жьэ­зэ зэIукIэгъоу республикэм щызэхащагъэм хэлэжьагъэхэр.

Адыгеим мэкъу-мэ­щымкIэ иминистрэу Юрий Петровым къызэриIуагъэмкIэ, арэущтэу хъунымкIэ объективнэ ыкIи субъективнэ ушъхьа­гъу заулэ щыIагъ: пхъэным зэрэрагъэкъудыигъэм, бжыхьэр пасэу къызэрэсыгъэм къахэкIэу лэжьыгъэхэр пIуакIэ хъугъэх, ащ епхыгъэу лэжьыгъэшхуи къатыным ущыгугъынэу щытэп. ОхътэшIухэм апхъыгъэ бжыхьа­сэхэм гъэрекIорэм фэдизэу лэжьыгъэ къарахыжьыщт.

Адыгеим бжыхьэсэ гектар мин 76-рэ щыIуахыжьынэу рахъухьэ, ащ щыщэу гектар мин 63-мэ - коцыр, мин 13-мэ - хьэр, гектар мини 2,3-мэ рапсыр аща­шIагъ. Бжыхьасэхэмрэ рапсымрэ гъэхъагъэ хэлъэу кIапхъы­кIы­жьыгъэх, нат­рыфым, тыгъэгъазэм, соем язытет уегъэразэ: ощхэу къещхыгъэми ахэм за­къыригъэIэтыгъ.

АР-м ихъызмэтшIэпIи 10 фэдизмэ хьэм иIухыжьын рагъэжьэгъах.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах