Примерное время чтения: 2 минуты
90

ЩытхъуцIэ фигъэшъошагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ

Елена Ваенгэ вокальнэ искусствэм ихэхъоныгъэ иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артист» зыфиIорэ цIэр зэрэфагъэшъуашэрэм ехьылIэгъэ Указым ТхьакIущынэ Аслъан кIэтхагъ. Концерт залэу «Налмэсым» республикэм икъэралыгъо наградэ орэдыIом щыратыжьыгъ.

Елена Ваенгэ апэрэ Адыгеим къызэрэкIорэр, ежь зэхилъхьэгъэ орэдхэри, лъэпкъ орэдхэри концертым щызэхахыгъэх. Сыхьатищрэ кIогъэ концертым цIыфхэм агу рихьырэ орэдхэр ащ къыщиIуагъэх, иусэхэми къяджагъ. Концертым иапэрэ едзыгъо заух нэуж Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ сценэм къыдэкIуайи, пчыхьэзэхэхьэ дахэ къазэрафишIыгъэм фэшI орэдыIом зэрэфэразэр риIуагъ. Елена Ваенгэ вокальнэ искусствэм иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэр ТхьакIущынэ Аслъан хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим о ущырякIас, республикэм концерт къызыщыптыщт мафэм нэбгырабэ ашIуабэ дашIэу ежагъ. Эстрадэшхом иартистхэр тадэжь къызэрэкIохэрэм республикэм итворческэ щыIэныгъэ нахь къагъэбаи. Ащ фэдэ цIыфхэм таIукIэныр сыдигъуи тикIас, джыри тшIуабэ дашIэу тыожэщт, — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Нэужым ТхьакIущынэ Аслъан орэдыIом щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артист» зыфиIорэр зэрэфагъэшъуашэрэм ехьылIэгъэ Указым къеджагъ ыкIи наградэр ритыжьыгъ. ОрэдыIом къызэриIуагъэмкIэ, ар иапэрэ къэралыгъо наградэу щыт. Итворчествэ осэшхо къызэрэфишIыгъэм пае ТхьакIущынэ Аслъан лъэшэу зэрэфэразэр, республикэм исхэр дахэу къызэрэпэгъокIыгъэхэм фэшI «тхьашъуегъэпсэу» ариIо, джыри Адыгеим къакIо зэрэшIоигъор Елена Ваенгэ хигъэунэфыкIыгъ. Мыекъуапэ джы къызыкIокIэ, адыгэ лъэпкъ орэд къыIонэу артисткэм къыгъэгугъагъэх.

— Адыгабзэр бзэ къызэрыкIоп, ау адыгабзэкIэ орэд къызысымыIокIэ, мы наградэу къысэшъутыгъэр сIышъухыжьын шъуфит, — къыIуагъ Елена Ваенгэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах