Примерное время чтения: 3 минуты
66

АР-м и ЛIышъхьэ наградэхэр къаритыжьыгъэх (21.10.2016)

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфа­гъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатрэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ аритыжьыгъэх.

Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыщ фэдэ цIыфхэр республикэм зэри­Iэ­хэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

«ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуишIэныгъэхэмкIэ, сэнаущы­гъэу шъухэлъымкIэ мы тынхэр, щытхъуцIэхэр къэжъулэжьыгъэх. Непэ мы Iофтхьабзэм къекIолIэгъэ нэбгырэ пэпчъ зыфэгъэзэгъэ лъэны­къом гъэхъэгъэшIухэр щы­риIэх, ащ тырэгушхо. Кризисым емылъытыгъэу респуб­ликэм хэхъоныгъэхэр ешIых ыкIи УрысыемкIэ пэрытхэм тащыщ. Мы аужырэ илъэсхэм объектыкIэ 344-рэ тшIын тлъэ­кIыгъэ, ахэм ащыщых гурыт еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэр, сымэджэщхэр, фельд­шер-мамыку пунктхэр. Джыри тшIэнэу макIэп щыIэр. Непэ Адыгеим ышIырэ гъэхъагъэхэр шъощ фэдэ цIыфхэр ары зэ­пхыгъэхэр, ащкIэ тышъуфэраз», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м ыпашъхьэ гъэхъэгъэ ин дэдэу щыряIэхэм ыкIи илъэ­сыбэ хъугъэу Iоф зэрашIэрэм апае медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, АКъУ-м бзэшIэныгъэ­хэмкIэ икафедрэ ипрофес­сорэу Абрэдж Ачэрдан, зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи сэкъатхэр зыщаIыгъ республикэ унэ-интернатым ипащэу Бэгъушъэ Юныс, зипсауныгъэкIэ илэгъу­хэм акIэмыхьэрэ кIэлэцIыкIухэм апае Реабилитационнэ гупчэу «Звездный» зыфиIорэм ­ипащэу Гъыщ Рэмэзанэ, муни­ципальнэ образованиеу «Адыгэ­къалэ» инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу ЛIыхэсэ Юсыф ыкIи пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Мамруко» зыфиIорэм ипащэу Мамрыкъо Руслъанэ ТхьакIущынэ Аслъан аритыжьыгъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Наукэм ихэхъоныгъэ иIахь зэрэхишIыхьагъэм пае щыт­хъу­цIэу «АР-м наукэмкIэ иза­слу­женнэ IофышIэшху» зыфиIорэр мэкъумэщ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, ­Мые­къопэ къэралыгъо ­технологическэ университетым мэкъумэщ продукцием итехнологиекIэ ­икафедрэ ипащэу Ирина Бандуркам АР-м и ЛIышъхьэ фигъэшъошагъ.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «АР-м народнэ гъэ­сэныгъэмкIэ изаслуженнэ Iо­фышI» зыфиIорэр профессиональнэ-техническэ гъэсэны­гъэмкIэ ветеранхэу Олег Абри­косовым, Тамара Василиади, Даур Руслъанэ, Раиса Игумновам, НэмытIэкъо Розэ, Валентина Ракитянскэм, Шъыжъ Хьамедэ, КIыкIхэу Мэджыдэрэ Светланэрэ афигъэшъо­шагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах