Примерное время чтения: 2 минуты
93

Километри 6 джыри агъэцэкIэжьыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Джэджэ районым имуниципалитет ипащэу Александр Бутусовымрэ джырэблагъэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум илъэхъан Джэджэ районымкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм къащыуцугъэх.

Анахь шъхьаIэхэу зытегущыIагъэхэм ащыщых псэупIэхэу Дондуковскэмрэ Джаджэмрэ ягъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр. Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм районым ипащэ иеплъыкIэ дыригъэштагъ ыкIи къыIуагъ сомэ миллион 22,5-рэ фэдиз а гухэлъхэм апэIухьанэу республикэм ибюджет къызэрэхагъэкIырэр.

Джащ фэдэу илъэсыкIэ еджэгъум гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэр зэрэфэхьазырхэм тегущыIагъэх.

«Адыгэ Республикэм терроризмэм пэшIуекIорэ комиссиеу щызэхэщагъэм изэхэсыгъо а Iофыгъом тыщыхэплъэгъагъ. Гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэр зэкIэ хьазырынхэм ыкIи щынэгъончъэнхэм мэхьанэшхо иIэу щыт. А лъэныкъомкIэ Джэджэ районым IофшIэнышхо зэрэщызэшIуахыгъэм сыщыгъуаз, джы ыкIэм ар нэгъэсыгъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Александр Бутусовым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ыкIи гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм ягъэцэкIэжьын аухыгъах пIоми хъущт. Ахэм ащыщэу 12-мэ яунашъхьэхэр зэблахъугъэх, 3-мэ — котельнэхэр кIэу акIагъэуцуагъэх. Учреждениехэм ягъэфэбэн епхыгъэ Iофыгъохэм уакъыщыуцун хъумэ, унэе котельнэхэр зэкIэ хьазырых, чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу гупчэмкIэ гъэфэбэн Iофтхьабзэхэр зэшIозыхырэ системэхэм ягъэцэкIэжьын аухынэу агъэгугъагъэх, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

2017-рэ илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъо районым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах