Примерное время чтения: 2 минуты
99

Сомэ миллиарди 10 пэIуигъэхьащт

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Картонтарэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу, компаниехэу «SFТ Grоuр» зыфиIохэрэм ясоветэу лъыплъэн Iофхэм афэгъэзагъэм итхьаматэу Анатолий Штейнбергрэ зыкIэтхэжьыгъэхэ зэзэгъыныгъэр зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ ООО-у «Картонтарэмрэ» зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтыр ары.

ООО-у «Картонтарэм» игъэцэкIэкIо директорэу Сергей Погодиныр зэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьагъ.

ООО-у «Картонтарэр» техникэмкIэ нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэным а инвестиционнэ проектышхор фэIорышIэщт.

Анатолий Штейнберг къызэриIуагъэмкIэ, инвестициехэр сомэ миллиарди 10 хъущтых. Производствэр уахътэм диштэу загъэкIэжькIэ, продукциеу къыдагъэкIырэр фэдищкIэ нахьыбэ хъунэу, илъэсым къыкIоцI предприятием сомэ миллиард 12-м нэс зыосэ товархэр зэригъэкIонэу мэгугъэх.

Инвестиционнэ проектым Адыгеим иэкономикэ шIогъэшхо къыфихьыщт: сомэ миллиарди 10 хъурэ инвестициехэр къыхалъхьащтых, республикэм щыпсэухэрэм IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр яIэ хъущт, илъэсым бюджетым мылъкоу къихьэщтыгъэм джыри сомэ миллион 800-м нэс къыхэхъощт.

«Непэ «Картонтарэр» Адыгеим ипредприятиешхохэу бюджетым нахьыбэу мылъку къизыгъахьэхэрэм ащыщ. Ар техникакIэмкIэ зызэтырагъэпсыхьэкIэ, предприятием продукциеу къыдигъэкIырэр нахьыбэ ыкIи нахь дэгъу хъущт. Ащ федэу къыIэкIахьэрэм зыхахъокIэ, хэбзэIахьри нахьыбэу атыщт, предприятием иIофышIэхэми ялэжьапкIэ хэхъощт. Ащ хэхъоныгъэ ышIыныр тиреспубликэ изакъоп зифедэр. «Картонтарэр» Урысыем и Къыблэ тхылъыпIэмрэ картонымрэ къыщыдэзыгъэкIырэ предприятиешхохэм зэу ащыщ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ООО-у «Картонтарэр» компаниехэу «SFТ Grоuр» зыфиIохэрэм ахэхьэ. 2016-рэ илъэсым картонымрэ тхылъыпIэмрэ проценти 3-кIэ, гофропродукциер процент 0,4-кIэ нахьыбэу ащ къыдигъэкIыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, 2016-рэ илъэсым предприятием ипродукцие проценти 115,1-кIэ нахь псынкIэу IуигъэкIыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах