Новости по теме: Iофыгъохэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм атегущыIэнхэм пае республи-кэм ибизнес-сообществэ илIыкIохэм аIукIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъырым ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ Iимамхэм, ефэндхэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ курсхэр
АДЫГЭ ДУНАЙ